#

Projektová výuka a klíčové kompetence žáků

Od počátku školního roku 2021/2022 realizuje naše škola v návaznosti na Šablony I a Šablony II vybrané aktivity Šablon III Výzva č. 02_20_080 je určena oprávněným žadatelům se sídlem na území celé České republiky, mimo hl. m. Prahy. Cílem výzvy je podpořit činnost mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím sdílení zkušeností pedagogů, spolupráce s odborníky z praxe, zahraničních stáží pedagogů a na pomoc školám při společném vzdělávání dětí a žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga a chůvu. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

název školního projektu:

Projektová výuka a klíčové kompetence žáků

registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021535

období realizace: 1. 8. 2021 - 30. 6. 2023

Projekt na naší škole je zaměřen na zvyšování kvality vzdělávání personálním posílením o speciálního pedagoga, podporu volnočasových aktivit žáků, prohloubení spolupráce pedagogických pracovníků a na rozvoj kompetencí žáků. Projekt Projektová výuka a klíčové kompetence žáků je spolufinancován Evropskou unií.

https://europa.eu/

https://ec.europa.eu/czech-republic/business-funding/esif_cs

https://opvvv.msmt.cz/