#

Povinně zveřejňované informace

Informace o Základní škole T. G. Masaryka


Otrokovice, příspěvková organizace


(podle zákona č. 106/1999 Sb., a zákona č. 561/2004 Sb.)Název organizace


Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace

Důvod a způsob založení


Zřizovatel: město Otrokovice, IČ 284 301, nám. 3. května 1340, Otrokovice, PSČ 765 23

Důvod založení: Organizace byla zřízena za účelem výchovy a vzdělávání ve školách zařazených do rejstříku škol a školských zařízení v souladu se zákonem 561/2004 Sb., a prováděcími právními předpisy

Předmět činnosti • poskytování základního vzdělávání a výchovy, zájmového vzdělávání ve školní družině

 • zabezpečování školního a závodního stravování


Organizační struktura


Statutární orgán organizace:

Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada města Otrokovice. Ředitel odpovídá Radě města Otrokovice za celkovou činnost a hospodaření organizace, plní povinnosti vedoucího organizace a další úkoly vyplývající z obecně závazných předpisů. Je oprávněn činit právní úkony jménem organizace.

Mgr. Marta Zakopalová

- jmenována do funkce Radou města Otrokovice s účinností od 1. 8. 2007

- pravomoci a působnost ředitele školy vymezuje § 164 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon

- zakopalova@zsotrtgm.cz, 576 771 651

Mgr. Olga Kadlčíková

- statutární zástupce ředitelky školy

- zástupce ředitelky školy pro pedagogickou činnost

- kadlcikova@zsotrtgm.cz, 576 771 652

Mgr. Ivana Bezděková

- zástupce ředitelky školy pro 1. stupeň

- bezdekova@zsotrtgm.cz, 576 771 652

Ředitelka školy rozhoduje

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace, rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy dle §165 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, v těchto případech:

 • přeřazení žáka do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 a povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18

 • odkladu povinné školní docházky podle § 37

 • přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46, přestupu žáka podle § 49 odst. 1 a převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle § 49 odst. 2, povolení pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2

 • opakování ročníku po splnění povinné školní docházky podle §52 odst. 6

 • snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských služeb podle § 123 odst. 4

 • povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka podle § 41


Proti rozhodnutí ředitelky školy lze podat odvolání ve lhůtě 15-ti dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitelky Základní školy T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvkové organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje.

Organizace je rozčleněna na tyto útvary

 • organizační útvar pedagogický

 • organizační útvar školní družiny

 • organizační útvar školní jídelny

 • organizační útvar správní


Kontaktní poštovní adresa:


Sídlo: J. Žižky 1355, 765 02 Otrokovice, mapa

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:


Základní škola: J. Žižky 1355, Otrokovice

Školní družina: J. Žižky 1355, Otrokovice

Školní jídelna: J. Žižky 1355, Otrokovice

Úřední hodiny:


Sekretariát: Po – Pá 7.30 – 15.00

Školní jídelna: Po – Pá 6.30 – 14.00

Telefonní čísla a e-mailové kontakty


Základní škola

telefon: 576 771 650, 724 171 053

e-mail: zsotrtgm@zsotrtgm.cz

Školní družina:

telefon: 576 771 665, 576 771 644

e-mail: dolanska@zsotrtgm.cz

Školní jídelna:

telefon: 576 771 667

e-mail: husarova@zsotrtgm.cz

Adresa internetové stránky


Základní škola, školní družina, školní jídelna www.zsotrtgm.cz

Adresa e-podatelny


zsotrtgm@zsotrtgm.cz

Datová schránka


ID: 5gnmtcc

Účet organizace


27 – 626 191 0237/0100 KB Otrokovice

Identifikační číslo


IČ: 75020238

DIČ: CZ75020238

Hlavní dokumenty školy • Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola brána do života, 1. 9. 2007

 • Školní řád

 • Vnitřní řád ŠD

 • Vnitřní řád školní jídelny

 • Výroční zpráva o činnosti školy


Rozpočet – struktura • Přímé výdaje na vzdělávání

 • Prostředky na platy zaměstnanců

 • Ostatní osobní náklady zaměstnanců

 • Zákonné odvody

 • FKSP

 • Ostatní neinvestiční výdaje

 • Příspěvek zřizovatele na provoz školy

 • Školné – školní družina


Nejdůležitější předpisy, kterými se ředitelka školy při výkonu své funkce řídí • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

 • Zákon č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

 • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

 • Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

 • Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky

 • Nařízení vlády č. 689/2004 o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání


Vyřizování žádostí o poskytnutí informace


Žádosti o poskytnutí informací dle § 13 zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím

 • Ústní žádost


Ústní žádost lze vyřídit ústně jen s výslovným souhlasem žadatele. Pokud žadatel trvá na písemném vyřízení, vyzve jej ředitel školy k podání žádosti v písemné formě

 • Písemná žádost


Žádosti o poskytnutí informace podané jakoukoliv formou jsou přijaty a zaevidovány podatelnou školy. Žádost o poskytnutí již zveřejněné informace se zpravidla vyřídí poskytnutím údajů o zveřejnění. Pokud není ze žádosti zřejmé, že je určena škole jako povinnému subjektu nebo není zřejmé, kdo žádost podal, pověřený pracovník ji bez dalšího odloží. Tato žádost není podáním ve smyslu zákona č. 106/1991 Sb., nepodléhá evidenci. Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, ředitel vyzve žadatele ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne pověřená osoba o odmítnutí žádosti.

Pokud je požadovaná informace mimo rozsah působnosti ředitele školy, žádost se odloží a odložení žádosti a jeho důvod sdělí do 3 dnů žadateli. Ředitel školy nemá povinnost postoupit žádost příslušnému orgánu.

Pověřený pracovník (ředitel školy poskytne žadateli informaci nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti, případně ode dne upřesnění žádosti. O formě, v jaké bude informace poskytnuta, rozhoduje pověřený pracovník (ředitel školy).

Ředitel školy je oprávněn požadovat úhradu skutečných nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Žadateli na jeho žádost potvrdí předpokládanou výši úhrady nákladů. Sazebník úhrad za poskytování informací je součástí Směrnice pro poskytování informací ( č.j. 02/2008), která je uložena na v ředitelně školy

Tyto informace se nevztahují na zákonné zástupce žáků, kteří požadují informace o škole (vzdělávací program, učební plány, koncepce školy, organizační struktura) a o výsledcích žáků ve výchovně vzdělávacím procesu.

Sazebník úhrad za poskytování informací


Poskytování informacíPoznámka
1. Kopírování A4 jednostranné

2,- Kč


A3 jednostranné

4,- Kč


A4 oboustranně

3,- Kč


2. Tisk A4 černobílé

3,- Kč


A4 barevně

5,- Kč


A4 oboustranně

10,- Kč


3. Kopírování na CD

50,- Kč


4. Telekomunikační poplatky

dle tarifů


5. Poštovné a jiné poplatky

dle tarifů


6. Pořízení opisu, duplikátu vysvědčení

100,- Kč


7. Vyhledávání údajů v aktuálních dokumentech započatá hodina

30,- Kč


Vyhledávání údajů v archívu školy započatá hodina

50,- Kč


8. Zpracování požadovaných výstupů pověřeným pracovníkem školy započatá hodina

50,- Kč


9. Zaslání informací a dokumentů elektronicky

10,- KčZástupci ředitelky školy k poskytování informací v době její nepřítomnosti

Mgr. Olga Kadlčíková zástupkyně ředitelky školy (zástupce statutárního orgánu)

Mgr. Ivana Bezděková zástupkyně ředitelky školy pro 1. stupeň

Ludmila Husárová vedoucí školní jídelny, ve školní jídelně

Postup při podávání stížností


Stížnost adresujte ředitelce školy, jde-li o zaměstnance školy.

Ústní stížnost je nutno zaznamenat, autorizovat a stává se z ní stížnost písemná.

Písemná stížnost je řešena na základě Směrnice č.j. SM/TGM/775/2010 , která je uložena k nahlédnutí u ředitelky školy.

O ústních jednáních při šetření bude sepsán zápis.

Stížnost je vyřízena uskutečněním opatření k odstranění závad a vyrozumění stěžovatele.

Formuláře


Formuláře lze získat na sekretariátu školy nebo v elektronické podobě na stránkách školy www.zsotrtgm.cz

Vydané právní předpisy


Nebyly vydány žádné právní předpisy

Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 sb., je k dispozici v kanceláři ředitelky školy