#

Povinně zveřejňované informace

Informace o Základní škole T. G. Masaryka

Otrokovice, příspěvková organizace

(podle zákona č. 106/1999 Sb., a zákona č. 561/2004 Sb.)

Název organizace

Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace

Důvod a způsob založení

Zřizovatel: město Otrokovice, IČ 284 301, nám. 3. května 1340, Otrokovice, PSČ 765 23

Důvod založení: Organizace byla zřízena za účelem výchovy a vzdělávání ve školách zařazených do rejstříku škol a školských zařízení v souladu se zákonem 561/2004 Sb., a prováděcími právními předpisy

Předmět činnosti

 • poskytování základního vzdělávání a výchovy, zájmového vzdělávání ve školní družině a ve školním klubu
 • zabezpečování školního a závodního stravování

Organizační struktura

Statutární orgán organizace:

Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada města Otrokovice. Ředitel odpovídá Radě města Otrokovice za celkovou činnost a hospodaření organizace, plní povinnosti vedoucího organizace a další úkoly vyplývající z obecně závazných předpisů. Je oprávněn činit právní úkony jménem organizace.

Mgr. Marta Zakopalová, ředitelka školy

- jmenována do funkce Radou města Otrokovice s účinností od 1. 8. 2007

- pravomoci a působnost ředitele školy vymezuje § 164 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon

- zakopalova@zsotrtgm.cz, 576 771 651

Mgr. Ivana Bezděková

- statutární zástupce ředitelky školy

- zástupce ředitelky školy pro pedagogickou činnost

- bezdekova@zsotrtgm.cz, 576 771 652

Mgr. Lukáš Macek

- zástupce ředitelky školy pro 2. stupeň

- macek@zsotrtgm.cz; 576 771 652

Ředitel školy rozhoduje

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace, rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy dle §165 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, v těchto případech:

 • zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18 a zamítnutí žádosti o přeřazení žáka do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3
 • zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle § 37
 • převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39 odst. 2
 • přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46, přestupu žáka podle § 49 odst. 1 a zamítnutí žádosti o povolení pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2
 • zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 1
 • podmíněné vyloučení a vyloučení žáka ze školského zařízení podle § 31 odst. 2 a 4

Proti rozhodnutí ředitele školy lze podat odvolání ve lhůtě 15-ti dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitele Základní školy T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvkové organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje.

Organizace je rozčleněna na tyto útvary

 • organizační útvar pedagogický
 • organizační útvar školní družiny a školního klubu
 • organizační útvar školní jídelny
 • organizační útvar správní

Kontaktní poštovní adresa:

Sídlo: J. Žižky 1355, 765 02 Otrokovice, mapa

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Základní škola:                                  J. Žižky 1355, Otrokovice

školní družina, školní klub:          J. Žižky 1355, Otrokovice

Školní jídelna:                                   J. Žižky 1355, Otrokovice

Úřední hodiny:

Sekretariát:                        Po – Pá 7.30 – 15.00

Školní jídelna:                   Po – Pá 6.30 – 14.00

Telefonní čísla a e-mailové kontakty

Základní škola

telefon:                576 771 650

                            724 171 053

e-mail:                 zsotrtgm@zsotrtgm.cz

Školní družina:

telefon:                607 097 683                      

e-mail:                 sehnalkova@zsotrtgm.cz
Školní jídelna:

telefon:                576 771 667

e-mail:                 husarova@zsotrtgm.cz

Adresa internetové stránky

Základní škola, školní družina, školní jídelna            www.zsotrtgm.cz

Adresa e-podatelny

zsotrtgm@zsotrtgm.cz

Datová schránka

ID:       5gnmtcc

Účet organizace

27 – 626 191 0237/0100        KB Otrokovice

Identifikační číslo

IČ:          75020238

DIČ :      CZ75020238

Hlavní dokumenty školy

 • Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola brána do života, 1. 9. 2019
 • Školní řád
 • Vnitřní řád ŠD, ŠK
 • Vnitřní řád školní jídelny
 • Výroční zpráva o činnosti školy

Rozpočet – struktura

Přímé výdaje na vzdělávání

Prostředky na platy zaměstnanců

Ostatní osobní náklady zaměstnanců

Zákonné odvody

FKSP

Ostatní neinvestiční výdaje

Příspěvek zřizovatele na provoz školy

Školné – školní družina, školní klub

Příspěvky v rámci dotací – EU, KÚ apod.

Aktuální rozpočet je uveden na stránkách zřizovatele www.otrokovice.cz/rozpočet

Nejdůležitější předpisy, kterými se ředitelka školy při výkonu své funkce řídí

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění
 • Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, v platném znění
 • Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky, v platném znění

Vyřizování žádostí o poskytnutí informace

Žádosti o poskytnutí informací dle § 13 zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím

 • Ústní žádost

Ústní žádost lze vyřídit ústně jen s výslovným souhlasem žadatele. Pokud žadatel trvá na písemném vyřízení, vyzve jej ředitel školy k podání žádosti v písemné formě

 • Písemná žádost

Žádosti o poskytnutí informace podané jakoukoliv formou jsou přijaty a zaevidovány podatelnou školy. Žádost o poskytnutí již zveřejněné informace se zpravidla vyřídí poskytnutím údajů o zveřejnění. Pokud není ze žádosti zřejmé, že je určena škole jako povinnému subjektu nebo není zřejmé, kdo žádost podal, pověřený pracovník ji bez dalšího odloží. Tato žádost není podáním ve smyslu zákona č. 106/1991 Sb., nepodléhá evidenci. Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, ředitel vyzve žadatele ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne pověřená osoba o odmítnutí žádosti.

Pokud je požadovaná informace mimo rozsah působnosti ředitele školy, žádost se odloží a odložení žádosti a jeho důvod sdělí do 3 dnů žadateli. Ředitel školy nemá povinnost postoupit žádost příslušnému orgánu.

Pověřený pracovník (ředitel školy poskytne žadateli informaci nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti, případně ode dne upřesnění žádosti.  O formě, v jaké bude informace poskytnuta, rozhoduje ředitelka školy.

Ředitelka školy je oprávněna požadovat úhradu skutečných nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Žadateli na jeho žádost potvrdí předpokládanou výši úhrady nákladů. Sazebník úhrad za poskytování informací je součástí Směrnice pro poskytování informací ( č.j. SM/TGM/664/2018), která je uložena na v ředitelně školy.

Tyto informace se nevztahují na zákonné zástupce žáků, kteří požadují informace o škole (vzdělávací program, učební plány, koncepce školy, organizační struktura) a o výsledcích žáků ve výchovně vzdělávacím procesu.

Sazebník úhrad za poskytování informací

 Poskytování informacíPoznámka
1.Kopírování černobíleA4 jednostranné2,- Kč
  A3 jednostranné4,- Kč
  A4 oboustranně4,- Kč
  A3 oboustranně8,- Kč
 Kopírování barevnéA4 jednostranné14,- Kč
  A3 jednostranné28,- Kč
  A4 oboustranně28,- Kč
  A3 oboustranně56,- Kč
2.TiskA4 černobílé3,- Kč
  A4 barevně14,- Kč
  A4 oboustranně28,- Kč
3.Telekomunikační poplatky dle tarifů
4.Poštovné a jiné poplatky dle tarifů
5.Pořízení opisu, duplikátu vysvědčení 100,- Kč
6.Vyhledávání údajů v aktuálních dokumentechzapočatá hodina90,- Kč
 Vyhledávání údajů v archívu školyzapočatá hodina90,- Kč
8.Zpracování požadovaných výstupů pověřeným pracovníkem školyzapočatá hodina180,- Kč

Za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informace se považuje vyhledávání informace trvající více než jednu hodinu. Úhrada činí 180 Kč za jednu hodinu práce pověřeného zaměstnance školy a 90 Kč za každou další započatou půlhodinu práce pověřeného zaměstnance školy při vyhledávání informace.

Po zpracování žádosti o informace škola provede vyúčtování, ve kterém vypočte celkovou úhradu v souvislosti s poskytnutím informace, a žadateli skutečnost, že je požadována úhrada a v jaké výši, písemně oznámí.

Vydání informace je následně podmíněno zaplacením úhrady podle tohoto sazebníku a to buď zaplacením hotově v sekretariátu školy, nebo zasláním na účet školy.

Zástupci ředitelky školy k poskytování informací v době její nepřítomnosti

Mgr. Ivana Bezděková   zástupkyně ředitelky školy (zástupce statutárního orgánu)

Ludmila Husárová           vedoucí školní jídelny, ve školní jídelně

Postup při podávání stížností

Stížnost adresujte ředitelce školy, jde-li o zaměstnance školy.

Ústní stížnost je nutno zaznamenat, autorizovat a stává se z ní stížnost písemná.

Písemná stížnost je řešena na základě Směrnice č.j. SM/TGM/775/2010 , která je uložena k nahlédnutí u ředitelky školy.

O ústních jednáních při šetření bude sepsán zápis.

Stížnost je vyřízena uskutečněním opatření k odstranění závad a vyrozumění stěžovatele

Formuláře

Formuláře lze získat na sekretariátu školy nebo v elektronické podobě na stránkách školy www.zsotrtgm.cz

Vydané právní předpisy

Nebyly vydány žádné právní předpisy

Výroční zprávy podle zákona č.106/1999 sb., je k dispozici v kanceláři ředitelky školy