#

Povinně zveřejňované informace

Informace o Základní škole T. G. Masaryka

Otrokovice, příspěvková organizace

(podle zákona č. 106/1999 Sb., vyhlášky č. 515/2020 Sb.,  zákona č. 12/2020 Sb. a zákona 

č. 561/2004 Sb.)

Název organizace

Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace 

Důvod a způsob založení

Zřizovatel: město Otrokovice, IČ 284 301, nám. 3. května 1340, Otrokovice, PSČ 765 23

Důvod založení: Organizace byla zřízena za účelem výchovy a vzdělávání ve školách zařazených do rejstříku škol a školských zařízení v souladu se zákonem 561/2004 Sb., a prováděcími právními předpisy

Předmět činnosti

 • poskytování základního vzdělávání a výchovy, zájmového vzdělávání ve školní družině a ve školním klubu
 • zabezpečování školního a závodního stravování

Organizační struktura

Statutární orgán organizace:

Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada města Otrokovice. Ředitel odpovídá Radě města Otrokovice za celkovou činnost a hospodaření organizace, plní povinnosti vedoucího organizace a další úkoly vyplývající z obecně závazných předpisů. Je oprávněn činit právní úkony jménem organizace.

Mgr. Marta Zakopalová

- jmenována do funkce Radou města Otrokovice s účinností od 1. 8. 2007

- pravomoci a působnost ředitele školy vymezuje § 164 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon

- zakopalova@zsotrtgm.cz, 576 771 651

Mgr. Ivana Bezděková

- zástupce ředitelky školy pro 1. stupeň

- statutární zástupce ředitelky školy

- bezdekova@zsotrtgm.cz; 576 771 652

Mgr. Lukáš Macek

- zástupce ředitelky školy pro 2. stupeň

- macek@zsotrtgm.cz, 576 771 652

Ředitel školy rozhoduje 

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace, rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy dle §165 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, v těchto případech:

 • zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18 a zamítnutí žádosti o přeřazení žáka do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3
 • zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle § 37
 • převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39 odst. 2
 • přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46, přestupu žáka podle § 49 odst. 1 a zamítnutí žádosti o povolení pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2
 • zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 1
 • podmíněné  vyloučení a vyloučení žáka ze školského zařízení podle § 31 odst. 2 a 4

Proti rozhodnutí ředitele školy lze podat odvolání ve lhůtě 15-ti dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitele Základní školy T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvkové organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje. 

Organizace je rozčleněna na tyto útvary

 • organizační útvar pedagogický
 • organizační útvar školní družiny a školního klubu
 • organizační útvar školní jídelny
 • organizační útvar správní

Kontaktní spojení:

Sídlo: J. Žižky 1355, 765 02 Otrokovice, mapa

Telefon: 576 771 650; 724 171 053

Email: zsotrtgm@zsotrtgm.cz; zakopalova@zsotrtgm.cz 

Kontaktní poštovní adresa:

Sídlo: J. Žižky 1355, 765 02 Otrokovice, mapa

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Základní škola: J. Žižky 1355, Otrokovice

školní družina, školní klub: J. Žižky 1355, Otrokovice 

Školní jídelna: J. Žižky 1355, Otrokovice

Úřední hodiny:

Sekretariát: Po – Pá 7.30 – 15.00

Školní jídelna: Po – Pá 6.30 – 14.00

Telefonní čísla a e-mailové kontakty

Základní škola

telefon: 576 771 650

724 171 053

e-mail: zsotrtgm@zsotrtgm.cz

Školní družina:

telefon: 576 771 642

607 097 683

e-mail: dolanska@zsotrtgm.cz
Školní jídelna:

telefon: 576 771 667

e-mail: husarova@zsotrtgm.cz

Adresa internetové stránky

Základní škola, školní družina, školní jídelna www.zsotrtgm.cz

Adresa podatelny

J. Žižky 1355, 765 02 Otrokovice

Elektronická adresa podatelny

zsotrtgm@zsotrtgm.cz

Datová schránka

ID: 5gnmtcc

Případné platby lze poukázat

27 – 626 191 0237/0100 KB Otrokovice

Bankovní spojení včetně variabilního symbolu pro identifikaci platby  (případně i specifického symbolu) je obvykle uvedeno na poštovní poukázce či jiném dokumentu, na základě kterého se platba uskutečňuje

Identifikační číslo

IČ: 75020238

Plátce daně z přidané hodnoty

škola není plátcem DPH

Hlavní dokumenty školy

 • Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola brána do života, 1. 9. 2021
 • Školní řád
 • Vnitřní řád ŠD, ŠK
 • Vnitřní řád školní jídelny
 • Výroční zpráva o činnosti školy

Dokumenty jsou uloženy v ředitelně školy. 

Dokumenty lze také najít na https://zsotrtgm.cz/o-skole/dokumenty/

Rozpočet – struktura

Přímé výdaje na vzdělávání

Prostředky na platy zaměstnanců

Ostatní osobní náklady zaměstnanců

Zákonné odvody

FKSP

Ostatní neinvestiční výdaje

Příspěvek zřizovatele na provoz školy

Školné – školní družina, školní klub

Příspěvky v rámci dotací – EU, KÚ apod. 

Aktuální rozpočet je uveřejněn na www.stránkách zřizovatele

http://otrokovice.cz/7-2022-rozpocet-na-provoz-na-rok-2022-a-strednedoby-vyhled-rozpoctu-na-roky-2023-24-zs-t-g-masaryka-otrokovice/d-20766

Žádosti o informace; Příjem a podání podnětů

Žádosti o poskytnutí informací dle § 13 zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím

 • Ústní žádost

Ústní žádost lze vyřídit ústně jen s výslovným souhlasem žadatele. Pokud žadatel trvá na písemném vyřízení, vyzve jej ředitel školy k podání žádosti v písemné formě. Ústí žádost se podává u vedení školy, případně v sekretariátu školy

 • Písemná žádost

Žádosti o poskytnutí informace podané jakoukoliv formou jsou přijaty a zaevidovány podatelnou školy. Žádost o poskytnutí již zveřejněné informace se zpravidla vyřídí poskytnutím údajů o zveřejnění. Pokud není ze žádosti zřejmé, že je určena škole jako povinnému subjektu nebo není zřejmé, kdo žádost podal, pověřený pracovník ji bez dalšího odloží. Tato žádost není podáním ve smyslu zákona č. 106/1991 Sb., nepodléhá evidenci. Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, ředitel vyzve žadatele ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne pověřená osoba o odmítnutí žádosti.

Pokud je požadovaná informace mimo rozsah působnosti ředitele školy, žádost se odloží a odložení žádosti a jeho důvod sdělí do 3 dnů žadateli. Ředitel školy nemá povinnost postoupit žádost příslušnému orgánu.

Pověřený pracovník (ředitel školy poskytne žadateli informaci nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti, případně ode dne upřesnění žádosti.  O formě, v jaké bude informace poskytnuta, rozhoduje pověřený pracovník (ředitel školy).

Ředitel školy je oprávněn požadovat úhradu skutečných nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Žadateli na jeho žádost potvrdí předpokládanou výši úhrady nákladů. Sazebník úhrad za poskytování informací je součástí Směrnice pro poskytování informací ( č.j. SM/TGM/664/2018), která je uložena na v ředitelně školy. 

Tyto informace se nevztahují na zákonné zástupce žáků, kteří požadují informace o škole (vzdělávací program, učební plány, koncepce školy, organizační struktura) a o výsledcích žáků ve výchovně vzdělávacím procesu.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Úhrada v souvislosti s poskytnutím informací je dána součtem úhrady nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informace a úhrady za odeslání informace žadateli. Jednotlivé položky úhrad jsou stanoveny, případně se zjišťují takto:

 1. úhrada nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informace: za mimořádně rozsáhlé vyhledání informace se považuje vyhledání informace trvající více než 1 hodinu. Úhrada činí 180 Kč za jednu hodinu práce 1 zaměstnance ZŠ TGM Otrokovice a pak 90 Kč za každou započatou půlhodinu práce 1 zaměstnance ZŠ TGM Otrokovice při vyhledání informace
 2. úhrada za odeslání informace žadateli : Poštovné dle sazebníku České pošty s.p. Zaslání informace elektronickou poštou žadatel nehradí.
 3. Úhrada za pořízení kopie:

Černobílé kopírování, černobílý tisk

A4 jednostranná 2 Kč

A4 oboustranná 4 Kč

A3 jednostranná 4 Kč

A3  oboustranná 8 Kč

Barevné kopírování

A4 jednostranná 14 Kč

A4 oboustranná 28 Kč

A3 jednostranná 28 Kč

A3  oboustranná 56 Kč

Po zpracování žádosti o informace zpracovatel žádosti provede vyúčtování, ve kterém vypočte celkovou úhradu v souvislosti s poskytnutím informace, a žadateli skutečnost, že je požadována úhrada a v jaké výši, písemně oznámí v souladu s §17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

Vydání informace je podmíněno zaplacením úhrady v souvislosti s poskytnutím informací podle tohoto sazebníku, a to buď zaplacením v hotovosti v pokladně školy, nebo převodem na bankovní účet školy podle pokynu zpracovatele žádosti anebo doručení zásilky s informacemi poštovní dobírkou. Vybrané úhrady v souvislosti s poskytováním informací jsou příjmem školy. 

Úhrada v souvislosti s poskytnutím informací podle tohoto sazebníku se neplatí v těchto případech:

 1. žádost o poskytnutí informace je odmítnuta
 2. žádost o poskytnutí informace je odložena
 3. žádost o poskytnutí informace je vyřízena odkázáním na zveřejněnou informaci 
 4. žádosti o poskytnutí informace není ani zčásti vyhověno (úplné odmítnutí žádosti)
 5. informace je poskytnuta ústně na základě ústně podané žádosti o informaci
 6. informace existuje v elektronické podobě a je poskytnuta v této podobě bez nutnosti opatrovat ze strany školy technický nosič informací (jde např. o zaslání informace elektronickou poštou)

Zástupci ředitelky školy k poskytování informací v době její nepřítomnosti

Mgr. Ivana Bezděková zástupkyně ředitelky školy (zástupce statutárního orgánu)

Ludmila Husárová vedoucí školní jídelny, ve školní jídelně

Postup při podávání stížností

Stížnost adresujte ředitelce školy, jde-li o zaměstnance školy.

Ústní stížnost je nutno zaznamenat, autorizovat a stává se z ní stížnost písemná.

Písemná stížnost je řešena na základě Směrnice č.j. SM/TGM/775/2010 , která je uložena k nahlédnutí u ředitelky školy.

O ústních jednáních při šetření bude sepsán zápis.

Stížnost je vyřízena uskutečněním opatření k odstranění závad a vyrozumění stěžovatele

Formuláře

Formuláře lze získat na sekretariátu školy nebo v elektronické podobě na stránkách školy https://zsotrtgm.cz/o-skole/dokumenty/

Nejdůležitější předpisy, kterými se ředitelka školy při výkonu své funkce řídí

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění
 • Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, v platném znění
 • Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky, v platném znění

Právní předpisy jsou k nahlédnutí v ředitelně školy

Vydané právní předpisy

Nebyly vydány žádné právní předpisy

Licenční smlouvy 

Vzory licenčních smluv nejsou

Výhradní licence nejsou

Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 sb., je k dispozici v kanceláři ředitelky školy

Informace o Základní škole T. G. Masaryka

Otrokovice, příspěvková organizace

(podle zákona č. 106/1999 Sb., vyhlášky č. 515/2020 Sb.,  zákona č. 12/2020 Sb. a zákona 

č. 561/2004 Sb.)

Název organizace

Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace 

Důvod a způsob založení

Zřizovatel: město Otrokovice, IČ 284 301, nám. 3. května 1340, Otrokovice, PSČ 765 23

Důvod založení: Organizace byla zřízena za účelem výchovy a vzdělávání ve školách zařazených do rejstříku škol a školských zařízení v souladu se zákonem 561/2004 Sb., a prováděcími právními předpisy

Předmět činnosti

 • poskytování základního vzdělávání a výchovy, zájmového vzdělávání ve školní družině a ve školním klubu
 • zabezpečování školního a závodního stravování

Organizační struktura

Statutární orgán organizace:

Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada města Otrokovice. Ředitel odpovídá Radě města Otrokovice za celkovou činnost a hospodaření organizace, plní povinnosti vedoucího organizace a další úkoly vyplývající z obecně závazných předpisů. Je oprávněn činit právní úkony jménem organizace.

Mgr. Marta Zakopalová

- jmenována do funkce Radou města Otrokovice s účinností od 1. 8. 2007

- pravomoci a působnost ředitele školy vymezuje § 164 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon

- zakopalova@zsotrtgm.cz, 576 771 651

Mgr. Lukáš Macek

- zástupce ředitelky školy pro 2. stupeň

- macek@zsotrtgm.cz, 576 771 652

Mgr. Ivana Bezděková

- zástupce ředitelky školy pro 1. stupeň

- bezdekova@zsotrtgm.cz; 576 771 652

Ředitel školy rozhoduje 

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace, rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy dle §165 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, v těchto případech:

 • zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18 a zamítnutí žádosti o přeřazení žáka do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3
 • zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle § 37
 • převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39 odst. 2
 • přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46, přestupu žáka podle § 49 odst. 1 a zamítnutí žádosti o povolení pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2
 • zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 1
 • podmíněné  vyloučení a vyloučení žáka ze školského zařízení podle § 31 odst. 2 a 4

Proti rozhodnutí ředitele školy lze podat odvolání ve lhůtě 15-ti dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitele Základní školy T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvkové organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje. 

Organizace je rozčleněna na tyto útvary

 • organizační útvar pedagogický
 • organizační útvar školní družiny a školního klubu
 • organizační útvar školní jídelny
 • organizační útvar správní

Kontaktní spojení:

Sídlo: J. Žižky 1355, 765 02 Otrokovice, mapa

Telefon: 576 771 650; 724 171 053

Email: zsotrtgm@zsotrtgm.cz; zakopalova@zsotrtgm.cz 

Kontaktní poštovní adresa:

Sídlo: J. Žižky 1355, 765 02 Otrokovice, mapa

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Základní škola: J. Žižky 1355, Otrokovice

školní družina, školní klub: J. Žižky 1355, Otrokovice 

Školní jídelna: J. Žižky 1355, Otrokovice

Úřední hodiny:

Sekretariát: Po – Pá 7.30 – 15.00

Vedení školy: Po – Pá 7.15 – 8.00 13.00 – 14.30

Školní jídelna: Po – Pá 6.30 – 14.00

Telefonní čísla a e-mailové kontakty

Základní škola

telefon: 576 771 650

724 171 053

e-mail: zsotrtgm@zsotrtgm.cz

Školní družina:

telefon: 576 771 642

607 097 683

e-mail: sehnalkova@zsotrtgm.cz
Školní jídelna:

telefon: 576 771 667

e-mail: husarova@zsotrtgm.cz

Adresa internetové stránky

Základní škola, školní družina, školní jídelna www.zsotrtgm.cz

Adresa podatelny

J. Žižky 1355, 765 02 Otrokovice

Elektronická adresa podatelny

zsotrtgm@zsotrtgm.cz

Datová schránka

ID: 5gnmtcc

Případné platby lze poukázat

27 – 626 191 0237/0100 KB Otrokovice

Bankovní spojení včetně variabilního symbolu pro identifikaci platby  (případně i specifického symbolu) je obvykle uvedeno na poštovní poukázce či jiném dokumentu, na základě kterého se platba uskutečňuje

Identifikační číslo

IČ: 75020238

Plátce daně z přidané hodnoty

škola není plátcem DPH

Hlavní dokumenty školy

 • Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola brána do života, 1. 9. 2021
 • Školní řád
 • Vnitřní řád ŠD, ŠK
 • Vnitřní řád školní jídelny
 • Výroční zpráva o činnosti školy

Dokumenty jsou uloženy v ředitelně školy. 

Dokumenty lze také najít na https://zsotrtgm.cz/o-skole/dokumenty/

Rozpočet – struktura

Přímé výdaje na vzdělávání

Prostředky na platy zaměstnanců

Ostatní osobní náklady zaměstnanců

Zákonné odvody

FKSP

Ostatní neinvestiční výdaje

Příspěvek zřizovatele na provoz školy

Školné – školní družina, školní klub

Příspěvky v rámci dotací – EU, KÚ apod. 

Aktuální rozpočet je uveřejněn na www.stránkách zřizovatele

http://otrokovice.cz/7-2022-rozpocet-na-provoz-na-rok-2022-a-strednedoby-vyhled-rozpoctu-na-roky-2023-24-zs-t-g-masaryka-otrokovice/d-20766

Žádosti o informace; Příjem a podání podnětů

Žádosti o poskytnutí informací dle § 13 zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím

 • Ústní žádost

Ústní žádost lze vyřídit ústně jen s výslovným souhlasem žadatele. Pokud žadatel trvá na písemném vyřízení, vyzve jej ředitel školy k podání žádosti v písemné formě. Ústí žádost se podává u vedení školy, případně v sekretariátu školy

 • Písemná žádost

Žádosti o poskytnutí informace podané jakoukoliv formou jsou přijaty a zaevidovány podatelnou školy. Žádost o poskytnutí již zveřejněné informace se zpravidla vyřídí poskytnutím údajů o zveřejnění. Pokud není ze žádosti zřejmé, že je určena škole jako povinnému subjektu nebo není zřejmé, kdo žádost podal, pověřený pracovník ji bez dalšího odloží. Tato žádost není podáním ve smyslu zákona č. 106/1991 Sb., nepodléhá evidenci. Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, ředitel vyzve žadatele ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne pověřená osoba o odmítnutí žádosti.

Pokud je požadovaná informace mimo rozsah působnosti ředitele školy, žádost se odloží a odložení žádosti a jeho důvod sdělí do 3 dnů žadateli. Ředitel školy nemá povinnost postoupit žádost příslušnému orgánu.

Pověřený pracovník (ředitel školy poskytne žadateli informaci nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti, případně ode dne upřesnění žádosti.  O formě, v jaké bude informace poskytnuta, rozhoduje pověřený pracovník (ředitel školy).

Ředitel školy je oprávněn požadovat úhradu skutečných nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Žadateli na jeho žádost potvrdí předpokládanou výši úhrady nákladů. Sazebník úhrad za poskytování informací je součástí Směrnice pro poskytování informací ( č.j. SM/TGM/664/2018), která je uložena na v ředitelně školy. 

Tyto informace se nevztahují na zákonné zástupce žáků, kteří požadují informace o škole (vzdělávací program, učební plány, koncepce školy, organizační struktura) a o výsledcích žáků ve výchovně vzdělávacím procesu.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Úhrada v souvislosti s poskytnutím informací je dána součtem úhrady nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informace a úhrady za odeslání informace žadateli. Jednotlivé položky úhrad jsou stanoveny, případně se zjišťují takto:

 1. úhrada nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informace: za mimořádně rozsáhlé vyhledání informace se považuje vyhledání informace trvající více než 1 hodinu. Úhrada činí 180 Kč za jednu hodinu práce 1 zaměstnance ZŠ TGM Otrokovice a pak 90 Kč za každou započatou půlhodinu práce 1 zaměstnance ZŠ TGM Otrokovice při vyhledání informace
 2. úhrada za odeslání informace žadateli : Poštovné dle sazebníku České pošty s.p. Zaslání informace elektronickou poštou žadatel nehradí.
 3. Úhrada za pořízení kopie:

Černobílé kopírování, černobílý tisk

A4 jednostranná 2 Kč

A4 oboustranná 4 Kč

A3 jednostranná 4 Kč

A3  oboustranná 8 Kč

Barevné kopírování

A4 jednostranná 14 Kč

A4 oboustranná 28 Kč

A3 jednostranná 28 Kč

A3  oboustranná 56 Kč

Po zpracování žádosti o informace zpracovatel žádosti provede vyúčtování, ve kterém vypočte celkovou úhradu v souvislosti s poskytnutím informace, a žadateli skutečnost, že je požadována úhrada a v jaké výši, písemně oznámí v souladu s §17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

Vydání informace je podmíněno zaplacením úhrady v souvislosti s poskytnutím informací podle tohoto sazebníku, a to buď zaplacením v hotovosti v pokladně školy, nebo převodem na bankovní účet školy podle pokynu zpracovatele žádosti anebo doručení zásilky s informacemi poštovní dobírkou. Vybrané úhrady v souvislosti s poskytováním informací jsou příjmem školy. 

Úhrada v souvislosti s poskytnutím informací podle tohoto sazebníku se neplatí v těchto případech:

 1. žádost o poskytnutí informace je odmítnuta
 2. žádost o poskytnutí informace je odložena
 3. žádost o poskytnutí informace je vyřízena odkázáním na zveřejněnou informaci 
 4. žádosti o poskytnutí informace není ani zčásti vyhověno (úplné odmítnutí žádosti)
 5. informace je poskytnuta ústně na základě ústně podané žádosti o informaci
 6. informace existuje v elektronické podobě a je poskytnuta v této podobě bez nutnosti opatrovat ze strany školy technický nosič informací (jde např. o zaslání informace elektronickou poštou)

Zástupci ředitelky školy k poskytování informací v době její nepřítomnosti

Mgr. Olga Kadlčíková zástupkyně ředitelky školy (zástupce statutárního orgánu)

Ludmila Husárová vedoucí školní jídelny, ve školní jídelně

Postup při podávání stížností

Stížnost adresujte ředitelce školy, jde-li o zaměstnance školy.

Ústní stížnost je nutno zaznamenat, autorizovat a stává se z ní stížnost písemná.

Písemná stížnost je řešena na základě Směrnice č.j. SM/TGM/775/2010 , která je uložena k nahlédnutí u ředitelky školy.

O ústních jednáních při šetření bude sepsán zápis.

Stížnost je vyřízena uskutečněním opatření k odstranění závad a vyrozumění stěžovatele

Formuláře

Formuláře lze získat na sekretariátu školy nebo v elektronické podobě na stránkách školy https://zsotrtgm.cz/o-skole/dokumenty/

Nejdůležitější předpisy, kterými se ředitelka školy při výkonu své funkce řídí

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění
 • Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, v platném znění
 • Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky, v platném znění

Právní předpisy jsou k nahlédnutí v ředitelně školy

Vydané právní předpisy

Nebyly vydány žádné právní předpisy

Licenční smlouvy 

Vzory licenčních smluv nejsou

Výhradní licence nejsou

Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 sb., je k dispozici v kanceláři ředitelky školy