#

Speciální pedagog

Mgr. Hana Úlehlová

Konzultační hodiny:  

po předchozí domluvě

Činnost speciálního pedagoga:

Reedukace SPU a SPCH

Péče je určena především pro žáky, u nichž je diagnostikována dyslexie, dysgrafie, dysortografie, ADHD, pro žáky s neprospěchem aj. Při práci je hlavním cílem odstranění nebo zmírnění potíží dítěte a zlepšení jeho psychického stavu. Reedukační péče odpovídá individualitě dítěte a typu poruchy. Žák za pomoci různých kompenzačních pomůcek, metodických materiálů, PC programů a speciálních metod rozvíjí oblasti, v kterých vykazuje oslabení -deficity. Pro úspěšnou reedukační péči je nezbytné aktivní zapojení ze strany rodiny, dítěte, učitele a dalších odborníků.

Diagnostická činnost

Speciálně – pedagogická diagnostika je zaměřená na vyhledávání žáků se speciálním vzdělávacími potřebami s využitím vyrovnávacích a podpůrných opatření a na vyhledávání žáků v riziku rozvoje nebo riziku vzniku speciálních vzdělávacích potřeb, dále pak na vyhledávání žáků s různým druhem nadání.

Poradenská činnost - tipy a triky

Jak pomoci dítěti při čtení 

Čtení je důležité – čtení je rozhodující základ pro všechny školní předměty.

Pravidelně číst – denně 10 – 15 min.

Čtení po hláskách – obtížná slova číst hlásku po hlásce a za každou hláskou udělat krátkou pauzu.

Využití čtecího okénka – také záložka pomůže, aby dítě četlo správný řádek a nepřeskakovalo, čtecí okénko používat pod vedením dospělé osoby.

Vzbudit zájem o čtení – číst s dítětem obsahově zajímavé knihy psané velkým tiskacím písmem. Střídat se ve čtení – jednu větu (odstavec) dítě, druhou větu rodič. Použít „dublované čtení“ – čte dítě a rodič společně.

Využít „komiksů“, hádanek a vtipů – jsou většinou krátké a motivují děti ke čtení.

Oprava chyb – neopravovat každé chybně přečtené slovo, zaměřit se hlavně na obsah čteného.

Porozumění obsahu – klást otázky k textu, vyprávění obsahu vlastními slovy.

Měření času – při čtení měřit dítěti čas (tajně), dítě nesmí být pod vnějším tlakem. Měření slouží pro zjištění tempa ve čtení.

Radost ze čtení – dělat vše pro to, aby dítě mělo ze čtení radost. Čtení musí být zajímavé a zábavné – pochvala, úspěch, radost, uznání, …

Jak pomoci dítěti při psaní 

Nechat vždy volný řádek – pro eventuální opravu chyb a větší přehlednost.

Pokud dítě zpozoruje chybu již během psaní – škrtnout celé slovo a napsat znovu, neškrtat jen jednotlivá písmena.

Smysluplný opis – nejdříve nahlas číst po slabikách, později po slovech, po větách, poté napsat zpaměti a hlasitě, později potichu po slabikách (slovech, větách) předříkávat napsané slovo / větu / text přečíst a porovnat s originálem.

Nácvik diktátu – využít jen známý, procvičený materiál, při čtení textu dítě jen naslouchá a všímá si pohybů mluvidel, nenechat dítě během čtení psát!

„Laufdiktat“ (běžecký diktát) – originál textu (věty, slova) leží na vzdáleném místě od dítěte (v jiném pokoji), dítě k němu běží, přečte, zapamatuje si, běží zpět na místo a přečtené napíše (obzvlášť vhodné pro hyperaktivní děti).

Hledání chyb – musíme trénovat. Dítě pomalu čte napsaný text. Pokud přehlídne chybu, označíme mu nejprve jen řádek, ve kterém má chybně napsané slovo. Jestliže chybu nenajde, poukážeme přímo na chybné slovo. 

Jak pomoci dítěti v cizím jazyce

Zajistit doučování - pokud rodiče neovládají cizí jazyk, je vhodné si zajistit doučování.

Slovíčka - rodič diktuje česky a dítě píče v cizím jazyce, pokud je slovo špatně napsané (např. fonologicky – jak jej slyšíme), ale je zřejmé, o které slovo se jedná – hodnotit pozitivně.

Psaní slovíček – psát v bloku po 5-ti slovíčkách, poté nechat jeden řádek volný a pokračovat.

Učení slovíček -  max. 5 nových slovíček denně, další den zopakovat.

Pomocné techniky – mluvit pomalu a zřetelně – bez zkrácenin

Výslovnost – dbát na přesnou výslovnost.

Užitečné odkazy

www.kaminet.cz - pomoc v učení dětem se specifickými poruchami učení, tj. rozvoj vnímání, nápravná cvičení a procvičování v oblasti jazyků – čeština, angličtina.

www.matematika.hrou.cz - hry a příklady pro výuku matematiky online

www.okhelp.cz– pravidla pravopisu, diktáty, zeměpisné hry, matematika, geometrie, fyzika, chemie aj.

www.skolakov.webnode.cz - procvičování Čj, Ma, Prv – Vl 2. – 4. třída

www.tympanum.cz - audio (namluvené) knihy i povinná četba

www.jazyky-bez-barier.cz- program pro usnadnění výuky jazyků nejen pro dyslektiky