#

Charakteristika školy • Jsme moderní a dobře vybavená škola – máme nejmodernější výukovou techniku, interaktivní tabule v každé třídě, specializované učebny na výuku práce s IT technikou, jazykové učebny, učebny pro výuku přírodovědných předmětů, chemickou laboratoř. Do výuky zařazujeme práci s dotykovými zařízeními, prvky alternativního školství, rozvíjíme zájem o čtení -  máme výborně vybavenou školní knihovnu i čtenářský koutek na chodbě školy.
 • Společnost SCIO nás zařadila mezi školy s kvalitní výukou, které posouvají české školství dál a aktivně přistupují ke zjišťování výsledků vzdělávání
 • Vedle hlavních předmětů Matematika, Český jazyk, podporujeme především tyto výukové oblasti:

  • cizí jazyky – angličtinu učíme od první třídy, od třetí třídy pravidelně do hodin dochází rodilý mluvčí, připravujeme žáky na jazykovou zkoušku Cambridge, pořádáme zahraniční výjezdy do Velké Británie, do Polska a do Rakouska, do školy zveme zahraniční studenty (projekt Edison)
  • sport – naši žáci se pravidelně umisťují v krajských i celostátních sportovních soutěžích, ve školní družině již několik let úspěšně probíhá projekt Zdravý pohyb do škol, plaveme, jezdíme lyžovat a bruslit
  • pracovní činnosti – máme dvě moderně vybavené učebny pro nejmodernější výuku – používáme 3D tiskárnu, pracujeme s roboty, skládáme s Legem a Merkurem. Jsme pilotní školou pro ověřování výstupů nového předmětu Technika


 • Spolupracujeme s mateřskými školami (společné aktivity žáků, vzájemné návštěvy), nabízíme aktivity pro předškoláky (kroužek všeobecného rozvoje „Těšíme se do školy“, Pohádková škola, besedy pro rodiče)
 • Jsme fakultní školou Přírodovědecké fakulty UP Olomouc, v rámci výuky na 1. stupni spolupracujeme s Ústavem školní pedagogiky UTB ve Zlíně, podílíme se na společných projektech se SPŠ Otrokovice (polytechnické vzdělávání)
 • Spolupracujeme s rodiči – známky svých dětí si mohou rodiče s pomocí přístupového hesla zjistit na internetu, využíváme elektronickou žákovskou knížku. O studijních výsledcích a chování žáků také informujeme během pravidelných konzultací a tripartitních schůzek. Mezi společné akce patří kavárničky, návštěva dnů otevřených dveří, organizace charitativního bazárku. Skvěle funguje Spolek rodičů, který nám pomáhá při organizaci a financování školních akcí a pořádá oblíbený Večírek SR
 • Jsme bezpečnou školou – klademe důraz na prevenci sociálně patologických jevů – realizujeme projektové preventivní dny, vzájemně spolupracujeme napříč ročníky, žáky 1. ročníků čeká Adapťáček, žáky 6. ročníků pak Stmelovací pobyt ….
 • Podporujeme talentované – každoročně pořádáme Dětský vědecký kongres s různorodými prezentacemi společných prací žáků a učitelů, kroužek Mozkovna je určen pro zájemce o řešení logických úloh, účastníme se mnoha soutěží a olympiád……
 • Naše školní poradenské pracoviště může nabídnout služby metodika prevence, školního psychologa ispeciálního pedagoga, ve škole zastává rovný přístup ke vzdělávání, jsme hrdými nositeli titulu Férová škola, tj. škola, která nediskriminuje
 • Máme školní družinu a školní klub s bohatou nabídkou kroužků různého zaměření a trávení volného času po vyučování
 • Záleží nám na tom, aby žáci žili se svou školou, proto podporujeme činnost školního žákovského parlamentu, jehož aktivity směřují k organizaci celoškolních akcí, řešení žákovských připomínek a podílení se na chodu školy. Za kvalitní práci školního parlamentu nám byl udělen titul Škola pro demokracii
 • Podporujeme charitativní aktivity – pravidelně pořádáme charitativní bazárek jehož výtěžek posíláme na činnost Dětského centra ve Zlíně, spolupracujeme s Charitou Otrokovice, pořádáme sbírky potřebným – Bílá pastelka, Červená stužka
 • Věnujeme se ekologii – jedenkrát za měsíc pořádáme sběr starého papíru, sbíráme hliník, staré elektrospotřebiče, baterie, tonery, jsme zapojeni v projektu Recyklohraní