#

Školní psycholožka

Mgr. Andrea Savčáková

Konzultační hodiny:

Vzhledem k tomu, že se v průběhu dne vyskytuji různě v prostorách školy (práce se třídou, náslechy ve vyučování), může se stát, že v době konzultačních hodin nebudu ve své pracovně přítomna.

Proto doporučuji si konzultace vždy předem telefonicky, e-mailem, nebo osobně domluvit, abych Vám mohla věnovat plnou pozornost.

V případě potřeby je možné mi rovněž zanechat vzkaz ve schránce u mých dveří – najdete mě v 1. patře naproti kanceláří vedení školy.

O činnosti školního psychologa

Vážení rodiče, učitelé a děti,

jmenuji se Andrea Savčáková a na Základní škole T. G. Masaryka Otrokovice pracuji jako školní psycholožka. V rámci mé práce se snažím pomáhat dětem, rodičům i učitelům zvládat problémy v různých oblastech souvisejících se školní docházkou.

Mnoho z Vás si možná pokládá otázku, kdy mě můžete oslovit, KDY ZA MNOU MŮŽETE PŘIJÍT. Na to neexistuje žádné pravidlo či omezení. Jednoduše kdykoliv Vás něco trápí…

Důvody mohou být rozmanité. Navštívit mě může například…

…žák, který…

…má problém se spolužáky, s kamarády, necítí se ve třídě dobře.

…si nerozumí s učiteli.

…má obtíže doma, s rodiči, se sourozenci.

…má problémy s učením, nebo neví, jak se má učit

…se cítí osaměle, smutně, něco jej trápí.

…si potřebuje popovídat a neví s kým.

…potřebuje poradit s výběrem dalšího studia

…má z něčeho strach a rád by si o tom s někým promluvil.

…rodič, který…

…má pocit, že jeho dítě má problémy se spolužáky.

…zjišťuje výchovné problémy s dítětem.

…objeví výukové problémy a neprospívání u svého dítěte.

…má pocit, že učitelé nerozumí jemu ani dětem.

…chce svému dítěti více porozumět.

…si chce popovídat o rodičovství.

…má dítě, které se bojí chodit do školy, nebo se mu do ní chodit nechce.

…učitel, který…

…řeší výukové problémy svých žáků.

…řeší výchovné problémy žáků.

…cítí narušení v třídním kolektivu.

…chce pomoc při řešení negativních jevů chování u žáků.

…chce pomoc při rozvíjení pozitivní atmosféry ve třídě.

…potřebuje radu u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

…chce více poznat svoje žáky.

…si chce jenom popovídat o učitelském povolání a dění na škole.

HLAVNÍ NÁPLNÍ MÉ PRÁCE JE TEDY:

individuální práce se žáky (konzultace, poradenství),

práce se školními kolektivy – posilování vzájemných vztahů ve třídě, mapování třídního klimatu,

pomoc při adaptování se na nový třídní kolektiv,

spolupráce s třídními učiteli při řešení výukových a výchovných obtížích,

náslechy ve třídách,

konzultace pro učitele a rodiče,

spolupráce s výchovným poradcem a metodikem školní prevence.

Veškeré činnosti mohou být podníceny na doporučení učitele, zákonného zástupce, nebo na vlastní přání žáka.

SOUHLAS S PRACÍ ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKY

K provádění činností školního psychologa je potřebný souhlas zákonného zástupce žáka, který vyjádří podepsáním generálního informovaného souhlasu na začátku každého školního roku. Tento souhlas mi umožňuje v případech nějakého skupinového problému (neshody mezi dětmi, šikana, krizové situace) zapojení do řešení vzniklé situace. Pokud za mnou přijde dítě s problémem, který je potřeba řešit dlouhodobě, budou o této skutečnosti zákonní zástupci informováni a následně vyzváni k podepsání individuálního informovaného souhlasu, který je pro další práci s dítětem nezbytný.

Jako školní psycholog jsem nezávislý pracovník školy a jsem vázaná mlčenlivostí, a proto jsou veškeré informace z rozhovorů a z vyšetření důvěrné.

Výjimku tvoří ty případy, kdy je důvod k obavám, že žákovi hrozí bezprostřední nebezpečí, nebo že žák ohrožuje jiné osoby.

KONTAKT A ZPŮSOB SETKÁNÍ

Děti mě mohou oslovit kdykoliv mě uvidí v prostorách školy nebo u sebe v pracovně. Rodičům doporučuji si předem domluvit schůzku. V průběhu dne se totiž vyskytuji různě v budově školy (práce se třídou, náslechy ve vyučování). Může se stát, že nebudu ve své pracovně přítomna.

Proto doporučuji si konzultace předem telefonicky, e-mailem nebo osobně domluvit, abych Vám mohla věnovat plnou pozornost.

V případě potřeby je možné mi rovněž zanechat vzkaz ve schránce u mých dveří – najdete mě v 1. patře naproti kancelářím vedení školy.

Kontakty na mě:

edookit: Andrea Savčáková

email: psycholog@zsotrtgm.cz

telefon: 576 771 660

instagram: @psycholozkatgm

Souhlas s činností školního psychologa

K provádění činností školního psychologa je potřebný souhlas zákonného zástupce žáka, který zákonní zástupci vyjádří podepsáním generálního informovaného souhlasu na začátku každého školního roku. Tento souhlas mi umožňuje v případech nějakého skupinového problému (neshody mezi dětmi, šikana, krizové situace) zapojení do řešení vzniklé situace. Pokud za mnou přijde dítě s problémem, který je potřeba řešit dlouhodobě, budou o této skutečnosti zákonní zástupci informováni a následně vyzváni k podepsání individuálního informovaného souhlasu, který je pro další práci s dítětem nezbytný.

Jako školní psycholog jsem nezávislý pracovník školy a jsem vázána mlčenlivostí, a proto jsou veškeré informace z rozhovorů a z vyšetření důvěrné.

Výjimku tvoří ty případy, kdy je důvod k obavám, že žákovi hrozí bezprostřední nebezpečí, nebo že žák ohrožuje jiné osoby.

Zapsala Mgr. Andrea Savčáková

Pravidla spolupráce a GDPR

PRAVIDLA SPOLUPRÁCE SE ŠKOLNÍM PSYCHOLOGEM

Úkolem školního psychologa je péče o maximální využití potenciálu žáků, zdravé klima školy a přátelské vztahy mezi žáky, pedagogy, učiteli a dalšími specialisty.

Žáci mají možnost konzultovat otázky studijní, rodinné i osobní. V případě nutnosti je neprodleně poskytnuta krizová intervence a další podpůrná opatření. Krizová intervence má vždy přednost před jakoukoliv další činností školního psychologa.

V době mimo vyučování je setkání se školním psychologem osobní záležitostí každého žáka, v době vyučování může žák navštívit školního psychologa pouze s vědomím vyučujícího učitele.

Stejně jako jiní specialisté je i školní psycholog vázán povinností mlčenlivosti – obsah konzultace je chráněn normou o důvěrnosti informací.

Školní psycholog může pracovat na zakázku učitelů i vedení školy. Je k dispozici také rodičům a jednotlivým žákům – konzultovat lze eventuálně výchovné, výukové či rodinné otázky.

Při dlouhodobé péči o žáka či při individuální diagnostice udělují rodiče písemně individuální souhlas s péčí či testováním.

Školní psycholog je součástí školy. Škola však nemůže využívat závěry vyšetření, např. závěry klinických vyšetření či terapeutické péče. Pokud rodiče uznají za vhodné, mohou školu sami informovat o těchto závěrech. Škola získává pouze doporučení, jak s dítětem co nejefektivněji pracovat v rámci výchovně vzdělávacího procesu.

Domlouvání konzultací lze prostřednictvím e-mailu psycholog@zsotrtgm.cz, případně telefonicky: 576 771 660.

V případě, že se rodič nebo žák nemůže v domluveném termínu na konzultaci či individuální sezení dostavit, informuje o tom školního psychologa prostřednictvím emailové adresy psycholog@zsotrtgm.cz.

GDPR

Školní psycholog shromažďuje informace o žácích v jejich osobních kartách. Karta se pro daného žáka zakládá v momentě, kdy proběhne:

konzultace se zákonným zástupcem žáka,

krizová intervence žáka,

diagnostika žáka,

nebo pokud je po domluvě s rodiči zahájeno podpůrné či terapeutické vedení žáka.

V kartě žáka shromažďuje školní psycholog tyto údaje:

*jména zákonných zástupců žáka a jejich kontakty (e-mailové adresy, tel. číslo),

*rok narození žáka,

*poznámky z kontaktu se žákem či zákonným zástupcem,

informované souhlasy,

zprávy a doporučení jiných odborníků,

záznamové listy z diagnostických metod,

vytvořené zprávy.

Ke kartě žáka má přístup pouze školní psycholog, v ojedinělých případech další prověřená osoba (např. školní inspekce, policie). Vedení školy ani třídní učitelé nemají možnost do karty nahlédnout. Likvidace karty žáka proběhne nejpozději do dvou let po odchodu žáka ze školy.

Položky označené * shromažďuje vždy, ostatní položky v souvisejících případech.

Zapsala Mgr. Andrea Savčáková