Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) zahájilo svoji činnost na naší škole v únoru 2009.

Členové ŠPP:

Mgr. Ivana Bezděková – metodik prevence, bezdekova(at)zsotrtgm.cz

Mgr. Jana Mrázová – výchovný poradce, mrazova(at)zsotrtgm.cz

Mgr. Andrea Savčáková – školní psycholog, psycholog(at)zsotrtgm.cz

Mgr. Lenka Chytilová – kariérový poradce, chytilova(at)zsotrtgm.cz

Mgr. Hana Úlehlová – speciální pedagog, vedoucí ŠPP, ulehlova(at)zsotrtgm.cz

Tito členové ŠPP spolupracují s třídními učiteli, zákonnými zástupci žáků a s dalšími pedagogickými pracovníky školy, s vedením školy a podle potřeby s dalšími odborníky – OSPOD, PPP, SPC.

Hlavní cíle ŠPP:

 • sledování školní docházky – vysoká absence, neomluvená absence
 • metodická pomoc pedagogům – při vytváření plánů pedagogické podpory, depistáže v 1. třídách, individualizace výuky
 • zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami – průběžná sledovanost, vyhodnocení, konzultace s pedagogy, s rodiči
 • podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 • posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky
 • nabídka aktivit žákům, kteří výukově selhávají
 • zajištění preventivních programů a vytváření preventivních aktivit v rámci rizikového chování
 • vytváření příznivého klima školy
 • sledování a řešení výchovných problémů společně s pedagogy
 • spolupráce s orgány OSPOD, PPP, SPC a Sociálně pedagogická poradna Zlín
 • zajištění profesního poradenství – volba střední školy a budoucího povolání, nabídka dotazníkového šetření profesní orientace
 • poskytování odborných informací, doporučení či zprostředkování kontaktu na jiné odborné pracoviště

Způsoby naplnění:

 • individuální poradenství
 • dotazníkové šetření
 • intervenční programy
 • krizové intervence
 • přednášky a besedy
 • práce s třídním kolektivem
 • práce individuální a skupinová