#

EU peníze školám

Naše škola je od 1. 9. 2011 zapojena do projektu EU peníze školám svým projektem „Škola - brána do života“. Cílem projektu je prostřednictvím vytváření inovativních výukových materiálů zlepšit kvalitu výuku v oblasti čtenářské a informační gramotnosti, přírodovědné a matematické gramotnosti a práci s výpočetní technikou (vytváření digitálních učebních materiálů).

Celková délka projektu je 30 měsíců.

V současné době máme schváleno všech pět monitorovacích zpráv. Dne 24. 4.2014 byla schválena závěrečná monitorovací zpráva projektu s názvem Škola - brána do života“, reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2564, realizovaného v rámci EU peníze školám OP VK. V průběhu realizace projektu došlo k naplnění všech požadovaných výstupů odpovídajících 100 % poskytnuté částky dotace.
  • V první zprávě jsme odevzdali tři jednotky z šablony III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Každá jednotka obsahuje 20 digitálních učebních materiálů, jejich seznam následuje:


MZ 1 /VY_32_INOVACE_11 (Mgr. Hana Zvoníčková)

Najdi písmena, odděl slova; Procvičování abecedy; Procvičování abecedy; Doplňování chybějících slov; Procvičování vyjmenovaných slov po b; Práce se slovy, s textem; Hry se slovy; Procvičování vyjmenovaných slov po b; Hledáme jména; Procvičování práce s textem; Procvičování práce se slovy; Práce se slovy, s rýmy; Procvičování vyjmenovaných slov po b; Procvičování práce se slovy; Procvičování vyjmenovaných slov po b; Procvičování vyjmenovaných slov po b; Prezentace – Vánoce; Prověřování znalostí; Slovní hry; Slovní hry

MZ 1 /VY_32_INOVACE_12 (Mgr. Richard Fritscher)

Porovnávání čísel; Pyramida; Matematický had; Dům plný zvířat-jednotky; Matematické bludiště; Slovní úlohy naopak; Logický příklad; Násobilka procvičování; Matematické hlavolamy; Pamětní násobení a dělení; Zaokrouhlování čísel; Čísla do 10 000; Souřadnice-Hra na lodě; Čísla větší než 10 000; Rýsování - rovnoběžky, kolmice; Pololetní písemná práce; Převody jednotek; Násobení a dělení - násobky 10; Počítání s grafy; Přímá úměrnost

MZ 1 /VY_32_INOVACE_13 (Mgr. Marta Zakopalová, Mgr. Blanka Michnová)

Rozdělení světa; Podnebí Afriky; Afrika - opakování p. p.; Afrika-současné problémy; Sahel; Země guinejského zálivu; Stavba země, litosféra; Opakování – obyvatelstvo a oblasti Afriky; Sopky a sopečná činnost; Vznik ostrovů; ČR - poloha a rozloha; ČR – povrch; ČR – výběžky; ČR – vodstvo; ČR – sídla; ČR - vývoj hospodářství; ČR - průmysl 1; ČR - průmysl 2; ČR - průmysl 3; ČR - Kraje

  • V druhé zprávě jsme odevzdali čtyři jednotky z šablony III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (každá jednotka obsahuje 20 digitálních učebních materiálů) a jednu jednotku z šablony I/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (jednotka obsahuje 36 inovativních výukových materiálů). Jejich seznam následuje:


MZ 2 /VY_32_INOVACE_83 (Mgr. Soňa Kubějová)

Slabiky, slova - inter. tab.; Dokončení věty-dvojice slov; Dokončení věty, skládání slov; Věty s obrázky, řady slov; Dělení slov na slabiky - inter. tab.; Slabiky, slova, věty - inter. tab.; Tvoření vět, řetězy slov; Kreslení obrázků podle vět; Čtení slov a vět s porozuměním; Hledání vhodných slov; Procvičování slabik se z; Slabiky a slova se z; Čtení slov s dvojhláskou ou; Čtení slabik a slov (š); Procvičování písmene c; Nácvik čtení s porozuměním c; Nácvik čtení s porozuměním b; Procvičování písmene ž; Vyvození a procvičování ř; Procvičování písmene ch

MZ 2 /VY_32_INOVACE_32 (Mgr. Ivana Bezděková)

Karel IV., hrad Křivoklát; Karel IV.; Polsko; Naše vlast – PL; J. A. Komenský; J. A. Komenský – PL; Marie Terezie – PL; Josef II. – PL; 1. sv. válka - opakování – PL; 2. sv. válka – PL; Kraje a krajská města ČR; Hlavní město Praha; Středočeský kraj; Ústecký kraj; Zlínský kraj; Opakování - Kraje ČR; Slovenská republika; Cestujeme po Evropě – Francie; Cestujeme po Evropě - opak. 1; Cestujeme po Evropě - opak. 2

MZ 2 /VY_32_INOVACE_52 (Mgr. Richard Fritscher)

Word - test znalostí – PL; Word - jídelní lístek – PL; Word - Jízdní řád – PL; Word - Word Art- slavnostní ohňostroj - PL; Word-Word Art - nar. Party - PL; Word - vkládání obrázků - zvířata. - PL; Word - vkládání obrázků – lidé - PL; Word - vkládání text. pole - zvířata - PL; Word - vkládání text. pole - lidé - PL; Internet – vyhledávání informací – vlastivěda + přírodověda; Internet - vyhledávání informací - všeob. přehl.; Word - závěr. test znalostí - PL; Word - závěr. test znalostí - PL; Teorie - počítač a internet - PL; Excel - jedn. tab. - školní sběr; Excel - jedn. tab. - porov. spotř.; Excel – tabulka – výsadba - PL; Excel – tabulka – nehody - PL; Excel - vytvoř. kříž. - Vlast. - PL; Excel - vytvoř. kříž. - Děj. – PL

MZ 2 /VY_32_INOVACE_62 (Mgr. Blanka Michnová)

Rovnice (=O); LV – úvod; LV - hodnota, smysl; Rovnice s nezn.ve jmenovateli 1; Rovnice s nezn.ve jmenovateli 2; Funkce – definice; Graf funkce; Lineární funkce 1; Lineární funkce 2; Lineární funkce 3; Sloupcový graf - žáci školy; Základy finanč. matematiky 1; Základy finanč. matematiky 2; Kvadratické funkce; Jehlan; Kužel; Aritmetický průměr; Modus; Medián; Diagram

MZ 2 /VY_12_INOVACE_11 (Mgr. B. Janíčková a Mgr. K. Skochová)

Abeceda; Abecední král; Vyjmenovaná slova po B; Co ještě nevím-práce s textem; Slova příbuzná k vyjmenovaným slovům po B; Slova souznačná; Vyjmenovaná slova po L – vyvození; Mikuláš; Advent; Vánoce I.; Vánoce II.; Tři králové; Podstatná jména; Vyjmenovaná slova po M; Vyjmenovaná slova po P; Masopust; Slovesa pro třeťáky; Vyjmenovaná slova po S; Hledej názvy měst; Pracovní postup; Slova vetřelci; Mluvnické kategorie sloves a pod. jm.; Slovesa - os., číslo, čas; Slovesa – neurčitek, infinitiv; Pád - pod. jmen; Vyprávění; Slovní druhy; Vánoce; Vzor město; Procvičování vzoru město; Písemná práce; Skloňování pod. jmen - rod střední; Vyprávění - dokončení příběhu; Najdi slova; Procvičování pravopisu i/y; Skloňování pod. jmen. - rod ženský

  • Ve třetí zprávě jsme odevzdali jednu jednotku z šablony III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (jednotka obsahuje 20 digitálních učebních materiálů) a tři jednotky z šablony I/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (každá jednotka obsahuje 36 inovativních výukových materiálů) a jednu jednotku z šablony V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (jednotka obsahuje 36 inovativních výukových materiálů). Jejich seznam následuje:


VY_12_INOVACE_21 (Mgr. B. Zapletalová, Mgr. Š. Fránková-Chytilová, Mgr. L. Marčíková)

Slabiky, slova, věty; Slabiky, slova; Čtení slov a vět s porozuměním; Procvičování hlásky a písmene d, D; Procvičování hlásky a písmene k, K; Procvičování hlásky a písmene r, R; Čtení vět s porozuměním; Procvičování dvojhlásek au, ou; Zvířata ze zoo i z lesa; Procvičování hlásky a písmene Č, č; Čtení vět s porozuměním II; Hláska a písmeno g, G; Pro šikovné čtenáře; Pořadí vět v textu; Druhy vět; Druhy vět – test; Druhy vět, slova, slabiky, samohlásky; Tvrdé a měkké slabiky – doplňování; Tvrdé a měkké slabiky; Věta, slovo, slabika, samohlásky – test; Podstatná jména, slovesa; Podstatná jména, slovesa – povolání; Desetkrát s příslovím; Desetkrát s příslovím II.; Podstatná jména, slovesa – povolání II.; Slovní druhy, věta jednoduchá a souvětí, měkké a tvrdé s.; Pořadí vět v textu, druhy vět; Dělení slov na slabiky, druhy vět; Samohlásky krátké, dlouhé, slabiky; Tvrdé souhlásky- vyhledávání slov; Tvrdé a měkké souhlásky – doplňování – páv; Tvrdé a měkké souhlásky – doplňování – želva; Tvrdé a měkké souhlásky – doplň. – papoušek; Souhlásky tvrdé, měkké, slova tříslabičná – žába; Doplňování u – ú – ů – netopýr; Doplň i, y do slov s měkkými a tvrdými souhláskami

VY_12_INOVACE_41 (Mgr. Ludmila Vařáková)

Pravopis, Slovní zásoba, pravopis; Můj domov a svět; Útvary českého jazyka; Literární pojmy; Vlastní názvy; Slovesa, slovesný vid; Hry se slovy; Individuální četba žáků; Pravopis; Přídavná jména; Literární křížovka – ND; Větné rozbory; Procvičování zájmen a číslovek; Ohebné slovní druhy – test; Významové poměry; Ježek v kleci – křížovka; Židovská tematika v literatuře; Rozvíjející větné členy; Věta jednoduchá; Složité souvětí; Zvuková stránka jazyka; Nejstarší literární žánry; Význam slov – test; Tvoření slov; Slovní zásoba a význam slov; Podstatná jména; Charakteristika; Slova přejatá; Přechodníky; Bajka; Slovesné třídy a vzory; Věty podle členitosti; Věta hlavní a vedlejší; Shoda přísudku s podmětem; Slovesný rod

VY_12_INOVACE_42 (Mgr. Pavlína Herentinová)

Barokní doba – PL; ČSR a svět po I. SV – PL; Pravěk – PL; Pozdní doba kamenná II. – test; Pravěk - shrnutí – PL; Doba osvícenství – PL; Rok 1938 v ČSR – PL; Vznik USA – křížovka; Egypt – PL; ČSR 20. - 30.léta 20 století – PL; Základy českého státu – PL; Vznik států ve střední Evropě – test; II. SV – křížovka; Francouzská revoluce – test; Život ve středověku – test; Starověké státy – test; Průmyslová revoluce a NO – PL; Lucemburkové – test; Počátky st. Řecka – PL; Protektorát Č. a M. I. – PL; Revoluce 1848 – PL; Husitství - shrnutí – PL; Řecko - opak. – test; České země 2.pol. 19.st. – test; Test 1948 - 1968 – test; Starověký Řím - I. – test; Doba nových objevů – PL; Indie, Čína – PL; Středověká města a vesnice – PL; Národní obrození – PL; Protektorát Č. a M. – PL; Viktoriánská Anglie – PL; Řecko - úvod – PL; Válka Jihu proti Severu – PL; Osvobozování ČSR – test; Husitství – úvod

VY_32_INOVACE_51 (Mgr. M. Zakopalová, Mgr. B. Michnová)

Amerika - podnebí a přírodní krajiny; Předpověď počasí; Indický oceán; Tvrdolisté lesy; Oceánie; Opakování biosférické pásy; Vodstvo Asie; Afrika-opakování obyvatelstvo a oblasti; Vnější geologické síly – zvětrávání; Vodstvo Ameriky; ČR – Praha; ČR – Kvíz1; ČR – Kvíz2; Evropa – vodstvo; Evropa – Ochrana přírody; ČR – zemědělství; ČR – rostlinná výroba; ČR – živočišná výroba; Evropa – národy, jazyky, náboženství; Evropa – průmysl

VY_52_INOVACE_21 (Mgr. Bohumíra Janíčková)

Společenstva lesů; Slunce, sluneční soustava; Slunce, planety – test; Lesní plody; Houby; Rozmanitost života na Zemi; Živočichové v zimě; Vycházka do zimní přírody; Polární pás; Život v různých podnebných pásech – test; Život v oceánech a mořích oceánů; NEJ-živočichové; Měření- délka, hmotnost; Měření- teplota, čas; Společné znaky člověka s ostatními živočichy; Třídění živých organizmů; Houby a rostliny; Obojživelníci; Obojživelníci – test; Vývojová období člověka; Bezobratlí; Otakárek fenyklový; Pohyb člověka – svaly; Pohyb člověka – kostra; Mandelinka bramborová; Květy; Komár; Opakování hmyzu - křížovka; Zuby; Živočichové našich vod; Listnaté a jehličnaté stromy; Živočichové našich lesů; Mravenec; Horniny a nerosty-využití; Horniny a nerosty – opakování; Život v zimní přírodě-test

  • Ve čtvrté zprávě jsme odevzdali jednu jednotku z šablony I/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti ( jednotka obsahuje 36 inovativních výukových materiálů), osm jednotek z šablony III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (každá jednotka obsahuje 20 digitálních učebních materiálů), jednu jednotku z šablony IV/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol (jednotka obsahuje 36 inovativních výukových materiálů) a čtyři jednotky z šablony V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd ( každá jednotka obsahuje 36 inovativních výukových materiálů). Jejich seznam následuje:


VY_12_INOVACE_31 (Mgr. Dana Králíková, Mgr. Lenka Marčíková)

Druhy vět; Věta, slovo, slabika - prověrka znalostí; Dlouhá samohláska ú, ů; Dlouhé samohlásky a dvojhlásky; Tvrdé souhlásky h, ch; Tvrdé souhlásky k, r; Tvrdé souhlásky d, t, n; Opakování tvrdých souhlásek; Věta – test; Měkké souhlásky č, ř; Měkké souhlásky c, j; Souhlásky měkké ď, ť, ň; Souhlásky tvrdé a měkké; Hlásky; Podstatná jména; Slovesa; Slovesa II.; Opakování probraného učiva 2. ročníku; Párové souhlásky b – p; Párové souhlásky d – t, ď – ť; Vyjmenovaná slova po b a l; Vyjmenovaná slova po p; Opakování vyjmenovaných slov po p; Opak. vyjmenovaných slov po b, l, m, p; Opakování vyjmenovaných slov; Určování podstatných jmen; Procvičování podstatných jmen a sloves; Věta jednoduchá a souvětí; Doplň i – y do slov a namaluj obrázek; Spojky a slovesa; Doplňování - i – y, tvrdé a měkké souhlásky – krokodýl; Hlásky – rozdělení; Podstatná jména - rozdělení do skupin; Předložky; Slovesa; Skupiny bě – pě - vě

VY_32_INOVACE_23 (Mgr. Ivana Bezděková)

Věci a činnosti kolem nás; Neživá příroda; Rozmnožování rostlin; Užitkové rostliny; Druhy rostlin; Stromy; Rostliny, houby-opakování; Zdravá výživa; Živočichové – potrava, výskyt; Živočichové – pohyb, užitkovost; Neživá příroda-látky a jejich…; Neživá příroda-opakování; Koloběh vody ; Užitkové rostliny; Nadzemní části rostlin; Tvary listů; Houby; Živočichové; Kočka domácí; Dělení živočichů podle...

VY_32_INOVACE_33 (Mgr. Ivana Bezděková)

Slovesa; Přídavná jména tvrdá; Přídavná jména – přirovnání; Přídavná jména – opakování; Přídavná jména tvrdá a měkká; Přídavná jména přivlastňovací; Přídavná jména; Číslovky – opakování; Slova příbuzná; Souhrnné opakování 1; Souhrnné opakování 2; Souhrnné opakování 3; V říši pohádek; Vyjmenovaná slova po b; Životnost a neživotnost u podstatných jmen.; Vyjmenovaná slova po l; Pádové otázky; Protikladná slova; Slova souznačná; Souhrnné opakování pro 3. Ročník

VY_32_INOVACE_53 (Mgr. Richard Fritscher)

Společenstva polí a vod – test; Společenstva lesů; Živočichové našich lesů; Společenstva lesa - test znalostí žáků; Horniny a nerosty; Pololetní test znalostí 4. roč. 1. pol.; Měření; Test znalosti Živočichové na jaře; Pololetní test znalostí 5.roč. 1. pol.; Třídění živých organismů; Živočichové; Obratlovci a bezobratlí; Lidské tělo – kostra; Svalová soustava; Dýchací soustava člověka; Oběhová soustava; Trávicí soustava člověka; Lidské tělo – test znalostí žáků; Smyslová soustava; Člověk přijímá informace

VY_32_INOVACE_63 (Mgr. Sylva Kunderová)

Planeta Země; Vesmír; Křížovka vesmír; Test přírodověda ; ČR-oblast mírného p.p.; Bakterie a houby; Rostliny; Oběhová soustava; Trávící soustava; Kožní soustava; Smyslová soustava; Nervová soustava; Rozmnožovací soustava; Období dětství a dospívání; Vývojová stádia člověka; Vývojová stadia člověka; Společenstva živ. organismů; Společenstva okolí lids. ob.; Hospod. a dom. Zvířata; Společenstva polí; Společenstva vod

VY_32_INOVACE_72 (Mgr. Iveta Plšková)

There is / are; Sports (Karate kids); Space camp; Florida; Adjectives- comprehension; Bonfire Night; Family tree; Irregular verbs; Members of a family; Our house; Present perfect/past simple; Object pronouns; Traffic sings; Present simple vs.continuous; Prepositions with verbs; Prepositions following adjectives; Signal words for present; Adverbs of manner; Ecology; Odd one out

VY_32_INOVACE_73 (Mgr. Soňa Kubějová)

Znaky zimy; Člověk; Hygiena a zdraví; Roční období; ČAS - hodiny, měření času; Povolání lidí; V obchodě; Stavba těla rostlin; Ovoce; Rodina; Lidské smysly; Zdraví – Nemoci a úrazy; Hygiena; Správná výživa; Orientace v čase; Hodiny, měření času; Přírodnina, surovina, výrobek; Ptáci divocí a domácí; Na louce; U vody

VY_32_INOVACE_81 (Mgr. Martin Hála)

Ryby a orgánové soustavy; Obojživelníci; Ptáci; Dravci; Pěvci; Houby- obecná charakteristika; Houby stopkovýtrusé; Houby vřeckovýtrusé; Opak. – strunatci (mimo savců); Jehličnany; Stavba rostlinného těla; Rozmnožování, růst; Květy a plody; Opakování - rozmnožování; Lipnicovité; Primáti; Opěrná soustava; Dýchací soustava; Trávicí soustava; Bukovité

VY_32_INOVACE_82 (Mgr. Sylva Kunderová)

Jednotky délky; Jednotky hmotnosti; Jednotky času; Římské číslice; Zlomky; Geometrické obrazce; Průměrná rychlost; Desetinná čísla; Desetinná čísla 2; Porovnávání desetinných č.; Sčítání desetinných čísel; Sčítání a odčítání; Násobení a dělení; Ze života zvířat; Čísla větší než 10000; Zaokrouhlování; Písemné sčítání a odčítání; Porovnávání přirozených čísel; Násobilka; Opakování učiva II. pololetí 3. třídy

VY_42_INOVACE_22 (Mgr. Blanka Michnová)

LV - krácení a rozšiřování, pl; LV - podmínky smyslu, test ; Sčítání lomených výrazů, pl ; Odčítání lomených výrazů, pl; Násobení lomených výrazů, pl; Dělení lomených výrazů, pl; Sčítání lomených výrazů, test; Násobení lomených výrazů, test; Rovnice s neznámou ve jmenovateli; SLR - metoda dosazovací; SLR - metoda sčítací; Zlomky- celek a jeho část ; Zlomky - číselná osa; Zlomky – rozšiřování; Zlomky - sčítání a odčítání; Desetinná čísla - násobení, pl; Desetinná čísla – násobení; Celá čísla – sčítání a odčítání – řady; Celá čísla – početní operace – řady; Celá čísla - sčítání a odčítání; Dělitelnost přirozených čísel 1; Dělitelnost přirozených čísel 2; Trojčlenka, přímá úměrnost; Přímá úměrnost – tabulky; Trojčlenka, nepřímá úměrnost; Kontolní práce z M6_3; Procenta 1; Procenta 2; Procenta - Slovní úlohy 1 ; Procenta - Slovní úlohy 2; Procenta - Slovní úlohy AB, pl; ZFM – pojmy; ZFM, pl; Úrok - slovní úlohy; Test - matematika 9; Test - matematika 7

VY_52_INOVACE_11 (Mgr. Richard Fritscher, Mgr. Kateřina Skochová)

Test znalostí - povrch, vodstvo ČR, počasí a podnebí; Průmysl České republiky; ČR - 12 památek zapsaných v seznamu UNESCO; Pololetní test znalostí 4. roč. 1. pol.; Slované - test znalostí; Test znalostí Vznik českého státu; Test znalostí Kosmas a Vznik Českého království; Pololetní test znalosti 5.roč. 1.pol.; Kraje ČR – Plzeňský kraj; Test znalostí žáků – Kraje ČR 1.; Kraje ČR – Karlovarský kraj; Kraje ČR – Liberecký kraj; Test znalostí žáků – Kraje ČR 2.; Kraje ČR – Zlínský kraj; Slovenská republika; Polská republika; Spolková republika Německo; Rakouská republika; Krajská města; Orientace v krajině; Počasí, podnebí; Nerostné bohatství; Vlastivědné pojmy; Pravěk - doplnění učiva – procvičování; Pravěk – test; Sámův kmenový svaz; Nejstarší dějiny naší vlasti v pověstech; Nejstarší české pověsti – co už víme; Vznik českého státu- rod Přemyslovců; Za vlády prvních Přemyslovců; Život ve středověku; Test znalostí-Události dějin naší vlasti 18.-19.st; Poválečné období v Československu; Co je pravdivé o České republice?; Vlastivědná rozcvička pro chytré hlavy; Znalosti o ČR – hravě

VY_52_INOVACE_32 (Mgr. Šárka Fránková Chytilová)

Jarní cibuloviny sázené na podzim; Jarní cibuloviny; Zvířata v lese; Zelenina a její druhy; Druhy zeleniny – test; Ovoce a jeho druhy; Ovoce a jeho druhy –test; Péče o zvířata chovaná v zajetí; Rodina – test; Má vlast – test; Zima; Advent; Hygiena, nemoc, úraz, lidské tělo; Riskuj – soutěž týmů; Lidské a tělo, vnitřní orgány, smysly; Hodiny; Hodiny – test; Kalendářní rok - prezentace; Kalendářní rok – test; Přírodniny, suroviny, výrobky – prezentace; Přírodniny, suroviny, výrobky – prac. list; Jarní květiny - prezentace; Strom a jeho části – test; Jarní květinová soutěž; Ptáci; Domácí zvířata; Na poli – test; V lese a u lesa; V lese a u lesa – test; Ve škole; Rodina – prezentace; Lidské tělo – prezentace; Péče o lidské tělo prezentace; Strom a les – prezentace; Léto – prezentace; Léto – test

VY_52_INOVACE_51 (Mgr. Marta Zakopalová, Mgr. Blanka Michnová)

Práce s plánem (Otrokovice); Amerika – přírodní poměry; Hydrosféra a světový oceán; Vodstvo na pevnině; Předpověď počasí–prak.cvičení; Pedosféra; Brazílie a její sousedé; Země Jižního rohu; Stepi a lesostepi; Austrálie-opakování; Kdo má na starosti obživu lidí; Litosféra-opakování; Tvrdolisté lesy; Antarktida; Oceánie; Přírodní zdroje; Antarktida, Tichý a Indický oceán; Obyvatelstvo světa–práce s mapou; Přírodní poměry ČR-pl; Přírodní poměry ČR-test; Obyvatelstvo ČR-křížovka; Evropa-test1; Evropa-vodstvo; Přírodní krajiny Evropy; Evropa-obyvatelstvo a sídla; Evropa – hospodářství; Evropa – průmysl; Evropa - test2; Evropa–státy–hlavní města; Rusko-pl; ČR– kraje – dvojice 1; ČR - Plzeňský kraj; ČR-Karlovarský kraj-dvojice ; ČR-Liberecký kraj-křížovka; ČR-kraje-test3; Jihovýchodní Evropa

VY_52_INOVACE_52 (Mgr. Olga Kadlčíková)

Vodič a izolant v elektrickém poli; Elektrický proud; Převody jednotek elektrického proudu; Měření elektrického proudu. Ampérmetr; Ampérmetr – pracovní list; Elektrické napětí; Převody jednotek elektrického napětí; Tlaková síla. Tlak; Měření elektrického napětí. Voltmetr; Voltmetr – pracovní list; Převody jednotek tlaku; Ohmův zákon. Elektrický odpor; Převody jednotek elektrického obvodu – PL; Ohmův zákon – výpočty; Převody jednotek obsahu plochy – PL; Výsledný odpor rezistorů I; Výsledný odpor rezistorů II; Hydrostatická tlaková síla, hydrostatický tlak – PL; Elektrická práce, elektrická energie; Výkon elektrického proudu; Archimedův zákon; Mechanické vlastnosti plynů; Archimedův zákon – písemná práce; Atmosféra Země; Atmosférický tlak a jeho měření; Zvukové jevy I; Jaderná energie; Elektrický obvod I; Zvukové jevy II; Tlak plynu v uzavřené nádobě; Elektrický obvod II; Přetlak a podtlak-pracovní list; Opakování učiva 9. ročníku; Opakování učiva 8. ročníku; Opakování učiva 7. ročníku; Zkrat, pojistka

  • Ve páté, závěrečné zprávě jsme odevzdali tři jednotky z šablony I/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti ( jednotka obsahuje 36 inovativních výukových materiálů), osm jednotek z šablony III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (každá jednotka obsahuje 20 digitálních učebních materiálů), tři jednotky z šablony IV/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol (jednotka obsahuje 36 inovativních výukových materiálů) a pět jednotek z šablony V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd ( každá jednotka obsahuje 36 inovativních výukových materiálů). Jejich seznam následuje:


MZ 5 /VY_12_INOVACE_12 (Mgr. R. Fritscher, Mgr. S. Kunderová)

Hra na špióny - orientace na mapě, Mezinárodní den veteránů, Vodstvo ČR - Řeky a vodní nádrže, Nerostné bohatství ČR, Cestujeme po naší vlasti, Pravěk a první kalendář, Naše nejstarší minulost v pověstech, Zeměpisné objevy – Kryštof Kolumbus, Zeměpisné objevy – David Livingstone, Zeměpisné objevy – Dobytí jižního pólu, Kraj Vysočina – Jihlavské katakomby, Jihomoravský kraj – Propast Macocha, Olomoucký kraj – Olomoucké tvarůžky, Moravskoslezský kraj – Čs. Opevnění, Zlínský kraj – Tomáš Baťa, Praha – Petřínská rozhledna, Česká republika a Evropská unie, SR - Zbojník Juraj Jánošík, ČR rozdělená do krajů, Příchod Slovanů …, Mapy, Stát Česká republika, Husité, Manufaktury, vynálezy…, Česká republika opakování, Doba Pobělohorská, Osvícenství a doba Marie Terezie, Přemyslovci, Karel IV., život ve středověku, Opakování učiva I. pololetí 4. tř., Vodstvo, Kraje ČR, Opakování učiva II. pololetí 4.tř, Měření času, Česká země v pravěku

MZ 5 /VY_12_INOVACE_22 (Mgr. S. Kubějová, Mgr. B. Zapletalová, Mgr. Š. Fránková, Mgr. D. Králíková)

Orientace v čase, hodiny; Znaky jara; Povolání, suroviny, jaro – test; Na louce- test; Na poli – test; Na louce, na poli, v lese – test; Léto, u vody – test; Bezpečně do školy; Podzim – test; V lese – test; Rybník a jeho okolí; Ovoce a zelenina; Naše rodina; Příbuzní – křížovka; Advent a příprava na vánoce; Naše vlast; Zima, znaky zimy; Zima – křížovka; Rodina, škola – opakování; Město, vesnice, doprava; Naše město, rozdíly město a vesnice; Světové strany; Naše vlast, okolí našeho města; Savci a ptáci; Ovoce; Zelenina; Rodina – test; Naše vlast; Podzim – test; Podzimní příroda – test; Toulky podzimem; Ovoce a zelenina; Členové rodiny; Rodina; Pokojové rostliny; Česká republika – test

MZ 5 /VY_12_INOVACE_32 (Mgr. I. Bezděková, Mgr. H. Zvoníčková)

Rozstříhané slovní úlohy na násobení do 100; Slovní úlohy s číslovkou psanou slovy; Násobení a dělení do 100; Procvičování porovnávání čísel; Práce se slovními úlohami; Procvičování násobků; Procvičování násobení a dělení; Řady násobků; Přepis příkladů číslicemi; Číselný přepis; Tvoříme texty slovních úloh; Procvičování násobení a dělení; Práce s číselnou řadou, slovní úlohy; Násobkové řady; Řady násobků 6, 7, 8; Rozklad čísla v desítkové soustavě- slovní zápis čísla; Slovní úlohy - doplnění otázky; Číselná nerovnost; Čtení diagramu; Čtení grafu 1; Zlomky; Zlomek – polovina, čtvrtina; Zlomek – třetina šestina; Čtení grafu 2; Slovní úloha; Strašidelný dům; Čtení diagramu 2; Rodokmen 1; Rodokmen 2; Rodokmen 3; Na louce – slovní úloha; Cestování – slovní úloha; Násobky čísel; Hledej mě; Hledej čísla; Skládání čísel

MZ 5 /VY_32_INOVACE_21 (Mgr. P. Herentinová)

Studená válka, pražské jaro….; Nástup Habsburků a třicetiletá válka; Rozšiřování římské kultury; Řím – období císařství; Časová přímka 476 – 1620; Časová přímka 1648 – 1918; Úvod do studia dějepisu; Opakování – pravěk, starověk; Islám; Světová hospodářská krize; Doba kamenná – test; Středověká společnost – test; Šíření nacismu v Německu; Románská umění; Starověký Egypt – test; Velká Morava; Kultura mezi válkami – test; Raný středověk – test; Starověké státy – test; ČSR ve 20. a 30. letech 20. století – test

MZ 5 /VY_32_INOVACE_22 (Mgr. K. Zapletalová)

Toys; Přítomný čas průběhový; Předložky (prepositions); Opakování – slovní zásoba; Opakování – test; Have got / Has got; Colours and Toys; To be; Rooms; Přítomný čas prostý; Read, match and draw; Colours; Alhabet; Clasroom; Can, can´t; Numbers 11 – 20; Family; Food; Numbers 20 – 100; Christmas

MZ 5 /VY_32_INOVACE_31 (Mgr. M. Hála)

Vylučovací soustava; Kůže; Liliovité; Amarylkovité; Nervová soustava I.; Nervová soustava II.; Kosatcovité; Ústrojí zraku; Ústrojí sluchu, čichu, chuti; Žlázy s vnitřním vylučováním; Rozmnožovací soustava; Vývin lidského jedince; Základy genetiky; Vznik a stavba Země; Krystalografie; Prvky; Vejcorodí, vačnatci; Sulfidy; Halogenidy; Oxidy

MZ 5 /VY_32_INOVACE_41 (Mgr. O. Kadlčíková)

Změny skupenství – test; Pohyb těles. Síly – křížovka; Pohyb těles. Síly – pracovní list -pravdivá a nepravdivá tvrzení; Opakování skládání sil; Látky a tělesa (opakování a procvičování učiva); Závislost gravitační síly na hmotnosti tělesa; Posuvné účinky síly; Opakování elektrických vlastností látek; Opakování fyzikálních veličin - 8. r.; Opakování fyzikálních veličin - 7. r.; Mechanická práce; Opakování fyzikálních veličin - 9. r.; Výkon; Magnetické pole cívky s proudem; Práce, výkon; Rychlost rovnoměrného pohybu tělesa; Klid a pohyb, rychlost; Účinnost; Pohybová energie těles; Polohová energie tělesa

MZ 5 /VY_32_INOVACE_42 (Mgr. H. Zvoníčková)

Práce s textem písně Beruška; Popletené názvy písniček; Lidové písně – kvíz; Řadíme text písně; Prezentace pohádkových písní; Kvíz pohádkových písní; Kvíz lidových písní; Doplňte chybějící slova; Vyberte správné slovo – Anděl; Kvíz - Národní divadlo; Hudební nauka; Kvíz - hudební nástroje I.; Skládáme ukolébavku; Pohádkový kvíz; Kvíz – hudební nástroje II.; Hudební pojmy; Zvuky hudebních nástrojů; Hudební skladatelé; Antonín Dvořák; Bedřich Smetana

MZ 5 /VY_32_INOVACE_43 (Mgr. S. Kunderová)

ČR-demokratický stát; Praha – hl. město ČR; Praha – památky; ČR – součást společenstva hospodářsky vyspělých států; Slovenská republika; Polská republika (Polsko); Velkomoravská říše; Vznik Českého království; Románský sloh; Vláda přemyslovských králů; Život ve středověku; Husitské bouře; Český stát za vlády Lucemburků; Rozkvět země české za vlády Karla IV.; České země po husitských válkách; České království po smrti Karla IV.; Habsburkové na českém trůně; Renesance; Německo; Rakousko

MZ 5 /VY_32_INOVACE_61 (Mgr. O. Kadlčíková)

Čemu jsme se ve fyzice naučili 1; Čemu jsme se ve fyzice naučili 2; Měření rychlosti; Dráha rovnoměrného pohybu; Čemu jsme se ve fyzice naučili 3; Opakování učiva o pohybu těles – bingo; Čemu jsme se ve fyzice naučili 4; Stavba látek opakování; Čemu jsme se ve fyzice naučili 5; Pohyb tělesa; Grafické znázornění síly; Vztah mezi hmotností tělesa a gravitační silou; Čemu jsme se ve fyzice naučili 6; Čemu jsme se ve fyzice naučili 7; Výpočet tepla; Čemu jsme se ve fyzice naučili 8; Tepelná výměna; Práce. Energie. Teplo; Čemu jsme se ve fyzice naučili 9; Termika

MZ 5 /VY_32_INOVACE_71 (Mgr. M. Zakopalová)

Počasí – pl – samostatná práce; Přírodní složky a oblasti Země; Tundry a polární pustiny; Biosféra – opakování; Biosféra – test; Nejvýznamnější ostrovy Oceánie; Austrálie-flóra a fauna; Povrch Asie; Přírodní poměry Asie; Průmysl – pl; Střední Asie; Blízký Východ; Ochrana člověka za mimořádných událostí; Zakavkazsko; Druhy dopravy; Sibiř a Dálný Východ; Služby; Jak lidé žijí na Zemi; Čína; Japonsko

MZ 5 /VY_42_INOVACE_11 (Mgr. L. Marčíková, Mgr. Š Fránková, Mgr. B. Zapletalová)

Tělesa I.; Druhy čar – test; Rovinné útvary I.; Tělesa II.; Rovinné útvary II; Rovinné útvary III; Opakování geometrie; Geometrie – procvičování geometrických tvarů; Geometrické tvary – zábavné úkoly; Geometrické tvary I.; Spojování čar pravítkem, geometrické tvary; Tělesa, geometrické tvary – opakování; Měření úseček, geometrické tvary a tělesa; Bod, úsečka, geometrické tvary, měření; Geometrické tvary, tělesa, druhy čar; Co je správně? Opakování geometrie; Kolmice, rovnoběžky, různoběžky; Geometrické tvary II.; Měření a rýsování úseček; Geometrické obrazce; Úsečky a geometrické tvary; Měření a rýsování úseček, přímka; Tvary, čáry, tělesa; Geometrické tvary III.; Třídění tvarů; Názvy a počet geometrických tvarů; Geometrické obrazce – poznávání; Geometrické tvary počet, rozlišení; Čára křivá, lomená, přímá; Test – druhy čar a body; Čtvercová síť – čtverec, obdélník, trojúhelník; Spojování bodů; Krychle; Kvádr; Válec; Koule

MZ 5 /VY_42_INOVACE_12 (Mgr. L. Marčíková, Mgr. Š Fránková, Mgr. B. Zapletalová)

Písemná práce 1. čtvrtletí, 2. ročník; Slovní úlohy – sčítání a odčítání do 100 bez přechodu 10; Spojování příkladů – sčítání a odčítání do 100 bez přechodu 10; Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky doplňování; Sčítání a odčítání do 100; Spočítej příklady a vylušti tajenky; Vypočítej příklady – domy; Rozklady, sčítání do 100 s přechodem 10; Sčítání do 100 s přechodem desítky – žirafa; Odčítání do 100 s přechodem desítky – rak; Písemné sčítání do 100 s přechodem desítky; Doplňování čísel do příkladů, slovní úloha; Sčítání, odčítání do 100, tabulka; Příklady jako sčítání a násobení; Násobení dvěma- vypočítej a spoj s výsledky; Násobení a dělení 2 – vypočítej a vylušti tajenky; Násobení a dělení třemi; Sčítání odčítání do 10 – I.; Sčítání a odčítání do 20 – tajenka; Sčítání a odčítání do 20 s přechodem 10- tajenka 1; Sčítání a odčítání do 20 s přechodem 10- tajenka 2; Sčítání a odčítání do 100 – tajenka; Sčítání a odčítání do 100, sudá č. – tajenka; Sčítání a odčítání do 100, lichá č. – tajenka; Sčítání a odčítání do 100, porovnávání čísel; Násobilka 2, 3 s tajenkou 1; Násobilka 2, 3 s tajenkou 2; Slovní úlohy – pracovní list; Matematické pyramidy; Matematické pyramidy a hadi; Opakování počítání do 8; Sčítání a odčítání do 9; Sčítání a odčítání do 10 – II.; Šifra, slovní úloha, počítání do 10; Opakování řady čísel do 10, spoje sčítání a odčítání; Počítání do 20 bez přechodu desítky

MZ 5 /VY_42_INOVACE_13 (Mgr. D. Králíková, Mgr. S. Kubějová)

Sčítání a odčítání v oboru 0 – 20; Sčítání a odčítání v oboru 0 – 100 I.; Sčítání a odčítání v oboru 0 – 100 II.; Číselná řada 0 – 100, porovnávání čísel; Sčítání a odčítání do 100, násobení 2; Násobení č. 2 a 3; Násobení a dělení 2 a 3; Násobení a dělení 2, 3 a 4; Násobení č. 5; Násobilka 2, 3, 4, 5; Počet prvků, porovnávání čísel 1-5; Počet prvků do 3; Počet prvků do 5; Nerovnosti do 5; Sčítání do 3, nerovnosti do 5; Sčítání a odčítání celých desítek v oboru 0-100; Číselné osy do 4; Sčítání a odčítání celých desítek v oboru 0-100 II.; Odčítání v oboru do 4; Sčítání a odčítání do 4; Sčítání a odčítání v oboru do 5; Číslo a číslice 6; Sčítání a odčítání do 100 bez přech.10; Sčítání a odčítání do 5 I.; Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu 10; Sčítání a odčítání do 5 II.; Násobení a dělení v oboru násobily I.; Násobení a dělení v oboru násobilky II.; Rozklad čísla 6; Číslo a číslice 7; Sčítání v oboru do 7; Sčítání a odčítání do 7; Sčítání a odčítání v oboru 0 – 7; Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu 10; Sčítání v oboru 0 – 8; Sčítání a odčítání v oboru 0 – 8

MZ 5 /VY_52_INOVACE_12 (Mgr. B. Zapletalová)

Podzim; Zima I.; Zima, zimní sporty, zvířata v zimě; Opakování – zima; Potraviny, výživa, části dne; Lidské tělo, hygiena; Výživa; Výživa, nádobí; Povolání, volný čas; Povolání, kalendářní rok; Jaro, znaky jara, jarní kytky; Ptáci – opakování; Ptáci – opakování II.; Domácí zvířata; Hospodářská zvířata, jejich užitek; Roční období, dny v týdnu; Léto. Na louce; Povolání; V lese; Opakování – mazlíčci, zima, symboly, smysly; Lidé a čas, měsíce, roční období; Povolání, výrobky; Jaro, znaky, měsíce; Hospodářská zvířata – opakování; Ptáci, přírodniny, školní potřeby; Dopravní prostředky, bezpečnost; Podzim, ovoce, zelenina, nářadí; Podzim – stromy, znaky; Rodina, vztahy v rodině; Rodina – 2; Vodstvo, města; U nás doma; Zima, znaky zimy; Znaky zimy; Souhrnné opakování; Zima II.

MZ 5 /VY_52_INOVACE_22 (Mgr. S. Kubějová, Mgr. L. Marčíková)

Škola, dopravní bezpečnost; Zima; Lidské tělo, zdraví a nemoc; Jaro, jarní květiny, stavba rostlin; Ptáci; Domácí a užitková zvířata; ČAS - měření času; Lidské tělo a vnitřní orgány; Péče o zdraví – test; Léto; Jsem školák; Cesta do školy; Podzim; Ovoce a zelenina; Toulky podzimní přírodou; Rodina a příbuzní; Rodina; Zima; Stěhovaví ptáci; Praha; Státní symboly; Vlajka – křížovka; Zima; Zvířátka a zimní spánek; Zima – test; Zvířátka v zimě test; Lidské tělo – čtyřsměrka; Části lidského těla – křížovka; Zajímavosti o lidském těle; Hodiny a čas; Zapisování času; Povolání profese zaměstnání; Povolání, pomůcky a nástroje; Jaro, jarní rostliny; Ptáci stálí a jejich hnízda; Domácí zvířata

MZ 5 /VY_52_INOVACE_31 (Mgr. K. Skochová)

Hospodářské rostliny; Společenstva vod I.; Nerosty, horniny; Měření; Jarní květiny; Opakování – jarní rostliny – rozmnožování; Test znalostí za 1. pololetí; ČR – oblast mírného pásu; Společenstva živých organismů; Co víš o živých organismech?; Procvičování o živ. organ. – křížovka; Test znalostí – třídění živých organizmů; Procvičování o živých organizmech – křížovka; Kostra člověka – poznáváme lid. tělo; Svaly a kostra člověka; Procvičování učiva o lidském těle; Opakování znalostí o lidském těle; Opakování o lidském těle; Zábavné opakování učiva o těle; Člověk zpracovává výrobky; Člověk přijímá informace; Počítač je tvůj přítel; Jednoduché stroje a zařízení; Člověk si dokáže svou práci usnadnit; Rostliny kulturní a plané; Hospodářské rostliny; Živočichové na poli; Společenstva vod II.; Živočichové vod; Obojživelníci a plazi; Společenstva lesů; Jehličnaté lesy; Lesní plody a houby; Houby; Živočichové lesa; Poznej živočichy lesa

MZ 5 /VY_52_INOVACE_41 (Mgr. M. Hála)

Hospodářsky významné dvouděložní rostliny; Dvouděložné rostliny – opakování; Původ a vývoj člověka; Nahosemenné rostliny – opakování; Stavba a význam listu; Opěrná soustava – písemné opakování; Stavba rostlinného těla – písemné opakování; Pohybová soustava; Pohybová soustava – opakování; Tělní tekutiny; Rozdíl mezi jedno a dvou děložními rostlinami; Tělní tekutiny – písemné opakování; Stavba a funkce oběhové soustavy; Stavba rostlinného těla – souhrnné opakování; Stavba a funkce oběhové soustavy – opakování; Oběhová soustava – souhrnné opakování; Dýchací soustava – souhrnné opakování; Břízovité, vrbovité; Trávicí soustava – opakování; Bukovité, břízovité, vrbovité; Vylučovací soustava – opakování; Hluchavkovité, hvězdnicovité, …; Kůže – opakování; Nervová soustava – opakování; Jednoděložné rostliny – opakování; Smyslová ústrojí – opakování; Lipnicovité – opakování; Přehled základních systematických jednotek rostlin; Žlázy s vnitřním vylučováním,…; Opakování krystalových soustav; Opak. - strunatci a orgánové soustavy; Fyzikální a chemické vlastnosti nerostů; Opak. - šelmy a ploutvonožci; Využití minerálů člověkem, opakování; Petrologie – opakování; Kopytníci - opakování

MZ 5 /VY_52_INOVACE_42 (Mgr. J. Mrázová)

Značky prvků; Oxidace a redukce; Stavba atomů; Elektrolýza; Ionty; Redoxní reakce; Kdo jsem; Oxidační čísla; Alkany; Halogenidy 1; Halogenderiváty; Alkoholy; Oxidy 1; Oxidy 2; Halogenidy 2; Dvouprvkové sloučeniny 2; Voda; Vzduch, voda; Kovy I.; Kovy II.; Organické sloučeniny; Nenasycené uhlovodíky; Sulfidy; Anorganické kyseliny 1; Úvod do chemie; Nebezpečná chemie; Vlastnosti látek; Směsi; Oddělování složek směsí; Filtrace; Opakování chemického názvosloví; Molární hmotnost; Chemické reakce; Hmotnostní zlomek; Výpočty z chemických rovnic; Riskuj – opakování

V případě zájmu o některý z DUM nebo IVM kontaktujte prosím Mgr. Blanku Michnovou, michnova@zsotrtgm.cz.