#

Volby

do Školské rady podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb.


Školskou radu zřizuje zřizovatel základní školy, který zároveň stanoví počet jejích členů (celkem šest) a vydá její volební řád. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Funkční období členů školské rady je tři roky (poslední funkční období je 2017 - 2020). Z tohoto důvodu se v letošním školním roce uskuteční nové volby, které proběhnou do konce června 2020 tak, aby nová školská rada mohla zahájit svou činnost k 1. září nového školního roku 2020/2021.


Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Za každého nezletilého žáka může volit pouze jeden zákonný zástupce. Za pedagogické pracovníky i za zákonné zástupce nezletilých žáků budou voleni vždy dva zástupci. Návrhy kandidátů eviduje přípravný výbor, sestavuje jejich seznam, zajišťuje hlasovací lístky pro volby členů do školské rady, zaznamenává výsledky hlasování a vyhlašuje výsledky voleb.


Termín voleb:

8. 6. – 15. 6. 2020

volby proběhnou on-line prostřednictvím Edookitu (zákonní zástupci žáků) a na jednání pedagogické rady (pedagogičtí pracovníci)

Přípravný výbor:

Mgr. Ivana Bezděková, Mgr. Olga Kadlčíková, Miroslava Dolanská,

Zveřejnění informací:

webové stránky školy, nástěnka u vstupních dveří, Edookit

Informace odeslaná zřizovateli:

do 30. 6. 2020

V Otrokovicích 25. 5. 2020

Zapsala Mgr. Marta Zakopalová, ředitelka školy