#

1.5. Školská rada

Vaše názory, podněty a informace, které chcete sdělit a řešit prostřednictvím školské rady, zasílejte na tuto e-mailovou adresu: skolskaradatgm@seznam.czCo je školská rada


Výtah ze školského zákona č.564/2004 Sb., § 167,168


(1) Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel (Město Otrokovice), který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

(3) Funkční období členů školské rady je tři roky a zasedá nejméně dvakrát ročně.

(4) Školská rada

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Školská rada ZŠ TGM byla zřizovatelem ustanovena na základě usnesení Rady města Otrokovice č. 182/04/05.

Počet členů ŠR a zástupci za zřizovatele obsahuje usnesení RMO/206/04/08.

Členové školské rady na období 2014 - 2017
Jméno funkce zastupuje
Mgr Radana Zenáhlíková předseda zřizovatele
Bc. Magda Zycháčková člen zřizovatele
Ludvík Kubín člen rodiče
Miloslava Vrobelová člen rodiče
Miroslava Dolanská člen pedagogy
Mgr. Šárka Fránková-Chytilová tajemník pedagogy

Zápis ze schůzí je k nahlédnutí u Mgr. Š. Fránkové-Chytilové.

Členové školské rady na období 2017 - 2020
Jméno funkce zastupuje
Mgr. Radana Zenáhlíková předseda zřizovatele
Roman Měrka člen zřizovatele
Ludvík Kubín člen rodiče
Milana Čápová člen rodiče
Eva Lužová člen pedagogy
Jan Fojtík tajemník pedagogy

Zápis ze schůzí je k nahlédnutí u Mgr. J. Fojtíka.

Členové školské rady na období 2020 - 2023
Jméno funkce zastupuje
Ing. Ondřej Wilczinski, Ph.D předseda zřizovatele
Ing. Michal Drábek člen zřizovatele
Ludvík Kubín člen rodiče
Milana Čápová člen rodiče
Mgr. Eva Lužová člen pedagogy
Mgr. Lukáš Macek tajemník pedagogy

Zápis ze schůzí je k nahlédnutí u Mgr. Lukáše Macka.