#

Pravidla spolupráce a GDPR

PRAVIDLA SPOLUPRÁCE SE ŠKOLNÍM PSYCHOLOGEM

 1. Úkolem školního psychologa je péče o maximální využití potenciálu žáků, zdravé klima školy a přátelské vztahy mezi žáky, pedagogy, učiteli a dalšími specialisty.

 2. Žáci mají možnost konzultovat otázky studijní, rodinné i osobní. V případě nutnosti je neprodleně poskytnuta krizová intervence a další podpůrná opatření. Krizová intervence má vždy přednost před jakoukoliv další činností školního psychologa.

 3. V době mimo vyučování je setkání se školním psychologem osobní záležitostí každého žáka, v době vyučování může žák navštívit školního psychologa pouze s vědomím vyučujícího učitele.

 4. Stejně jako jiní specialisté je i školní psycholog vázán povinností mlčenlivosti – obsah konzultace je chráněn normou o důvěrnosti informací.

 5. Školní psycholog může pracovat na zakázku učitelů i vedení školy. Je k dispozici také rodičům a jednotlivým žákům – konzultovat lze eventuálně výchovné, výukové či rodinné otázky.

 6. Při dlouhodobé péči o žáka či při individuální diagnostice udělují rodiče písemně individuální souhlas s péčí či testováním.

 7. Školní psycholog je součástí školy. Škola však nemůže využívat závěry vyšetření, např. závěry klinických vyšetření či terapeutické péče. Pokud rodiče uznají za vhodné, mohou školu sami informovat o těchto závěrech. Škola získává pouze doporučení, jak s dítětem co nejefektivněji pracovat v rámci výchovně vzdělávacího procesu.

 8. Domlouvání konzultací lze prostřednictvím e-mailu psycholog@zsotrtgm.cz, případně telefonicky: 576 771 660.

 9. V případě, že se rodič nebo žák nemůže v domluveném termínu na konzultaci či individuální sezení dostavit, informuje o tom školního psychologa prostřednictvím emailové adresy psycholog@zsotrtgm.cz.


GDPRŠkolní psycholog shromažďuje informace o žácích v jejich osobních kartách. Karta se pro daného žáka zakládá v momentě, kdy proběhne:

 • konzultace se zákonným zástupcem žáka,

 • krizová intervence žáka,

 • diagnostika žáka,

 • nebo pokud je po domluvě s rodiči zahájeno podpůrné či terapeutické vedení žáka.
V kartě žáka shromažďuje školní psycholog tyto údaje:

 • *jména zákonných zástupců žáka a jejich kontakty (e-mailové adresy, tel. číslo),

 • *rok narození žáka,

 • *poznámky z kontaktu se žákem či zákonným zástupcem,

 • informované souhlasy,

 • zprávy a doporučení jiných odborníků,

 • záznamové listy z diagnostických metod,

 • vytvořené zprávy.
Ke kartě žáka má přístup pouze školní psycholog, v ojedinělých případech další prověřená osoba (např. školní inspekce, policie). Vedení školy ani třídní učitelé nemají možnost do karty nahlédnout. Likvidace karty žáka proběhne nejpozději do dvou let po odchodu žáka ze školy.

Položky označené * shromažďuje vždy, ostatní položky v souvisejících případech.


Zapsala Mgr. Klára Seidlová