#

1.3. Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) zahájilo svoji činnost na naší škole v únoru 2009.

Členové ŠPP:


Mgr. Ivana Bezděková – metodik prevence, bezdekova@zsotrtgm.cz

Mgr. Jana Mrázová – výchovný poradce, mrazova@zsotrtgm.cz

Mgr. Klára Seidlová – školní psycholog, psycholog@zsotrtgm.cz

Bc. Igor Štefanko – kariérový poradce, luzova@zsotrtgm.cz

Mgr. Hana Úlehlová – speciální pedagog, vedoucí ŠPP, ulehlova@zsotrtgm.cz

Tito členové ŠPP spolupracují s třídními učiteli, zákonnými zástupci žáků a s dalšími pedagogickými pracovníky školy, s vedením školy a podle potřeby s dalšími odborníky – OSPOD, PPP, SPC.

Hlavní cíle ŠPP: • sledování školní docházky – vysoká absence, neomluvená absence

 • metodická pomoc pedagogům – při vytváření plánů pedagogické podpory, depistáže v 1. třídách, individualizace výuky

 • zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami – průběžná sledovanost, vyhodnocení, konzultace s pedagogy, s rodiči

 • podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami

 • posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky

 • nabídka aktivit žákům, kteří výukově selhávají

 • zajištění preventivních programů a vytváření preventivních aktivit v rámci rizikového chování

 • vytváření příznivého klima školy

 • sledování a řešení výchovných problémů společně s pedagogy

 • spolupráce s orgány OSPOD, PPP

 • zajištění profesního poradenství – volba střední školy a budoucího povolání, nabídka dotazníkového šetření profesní orientace

 • poskytování odborných informací, doporučení či zprostředkování kontaktu na jiné odborné pracoviště


Způsoby naplnění: • individuální poradenství

 • dotazníkové šetření

 • intervenční programy

 • krizové intervence

 • přednášky a besedy

 • práce s třídním kolektivem

 • práce individuální a skupinová


Školní metodik prevence:

 • metodická, koordinační a informační činnost

 • organizace, realizace, zajištění preventivních programů a besed

 • práce se třídou, komunitní kruhy

 • aktivity v rámci prevence rizikového chování


Mgr. Ivana Bezděková 576 771 652 bezdekova@zsotrtgm.cz

Konzultační hodiny: pro žáky denně mezi 7.00 a 7.30, pro rodiče po předchozí domluvě kdykoliv (telefon, e-mail).

Výchovný poradce:
 • úzká spolupráce s pracovníky PPP nebo s SPC

 • vedení evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení a jejich zajišťování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů

 • příprava podmínek pro integraci žáku se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole

 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 • koordinace tvorby individuálního vzdělávacího plánu pro děti se specifickými poruchami

 • spolupráce na vyhodnocování efektivity individuálního vzdělávacího plánu s ostatními pedagogickými pracovníky


Mgr. Jana Mrázová
576 771 659 nebo 576 771 662 mrazova@zsotrtgm.cz

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

Školní psycholog:

 • nabídka individuální psychodiagnostické činnosti se žáky,

 • participace na organizaci, realizaci a zajištění preventivních programů pro třídy,

 • realizace besed a osvěty pro zákonné zástupce žáků,

 • skupinová a komunitní práce se žáky, účast na komunitních kruzích,

 • nabídka poskytování služeb psychologického poradenství s využitím prvků psychoterapie žákům v osobních problémech a žákům s výukovými a výchovnými problémy,

 • poskytování individuálních konzultací pedagogům v oblasti výchovy a vzdělávání a zákonným zástupcům při výukových a výchovných problémech žáků,

 • participace na akcích školy podporujících stmelování kolektivu,

 • realizace stmelovacích a adaptačních aktivit,

 • realizace krizových intervencí pro žáky, pedagogické pracovníky, zákonné zástupce a poskytování služeb psychologického poradenství zaměřených na zpracování krize a další činnosti ve spolupráci s ostatními členy školního poradenského pracoviště,

 • testování profesní orientace žáků, kariérové poradenství pro žáky devátých tříd, spolupráce s rodiči při vhodné volbě povolání,

 • spolupráce s OSPOD, PPP a dalšími organizacemi.


Mgr. Klára Seidlová
576 771 660 psycholog@zsotrtgm.cz

Konzultační hodiny


Děti mě mohou oslovit, kdykoliv mě uvidí v prostorách školy nebo v mé pracovně. Rodičům doporučuji si předem domluvit schůzku. V průběhu dne se totiž vyskytuji různě v budově školy (práce se třídou, náslechy ve vyučování). Může se tedy stát, že nebudu ve své pracovně přítomna.

Proto doporučuji si konzultace předem telefonicky, e-mailem nebo osobně domluvit, abych Vám mohla věnovat plnou pozornost.

V případě potřeby je možné mi rovněž zanechat vzkaz ve schránce u mých dveří – najdete mě v 1. patře naproti kancelářím vedení školy.

Speciální pedagog:

 • příprava a vyhodnocování výsledků individuální a skupinové práce se žáky

 • u žáků se zdravotním postižením pomoc při sebeobsluze

 • vedení hodin individuálního vzdělávání

 • individuální a skupinová podpora žáků při přípravě na výuku

 • pomoc při komunikaci mezi učiteli a žáky a při komunikaci mezi učiteli a rodiči žáků

 • spolupráce s učiteli při přímé výchovné a vzdělávací činnosti u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami


Mgr. Hana Úlehlová
576 771 659 ulehlova@zsotrtgm.cz

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

Kariérový poradce:

 • poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků

 • zajišťování a koordinace akcí IPS ÚP Zlín, PPP Zlín a školy

 • skupinová a individuální šetření formou dotazníků a rozhovorů

 • zprostředkování informací o SŠ a o přijímacím řízení na SŠ

 • podle možností poradenství bývalým žáků naší školy, kteří mění oblast svého vzdělávání na SŠ


Mgr. Eva Lužová
576 771 655 luzova@zsotrtgm.cz

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

Všechny informace k přijímacímu řízení na SŠ budou průběžně aktualizovány a doplňovány podle platné legislativy.

Prevence školní neúspěšnosti