#

Rozvíjíme technické myšlení a tvořivost 

Od počátku školního roku 2019/2020 realizuje naše škola v návaznosti na Šablony I vybrané aktivity Šablon II. Výzva č. 02_18_063 je určena oprávněným žadatelům se sídlem na území celé České republiky, mimo hl. m. Prahy.

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

název projektu: Rozvíjíme technické myšlení a tvořivost


registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00014108


období realizace: 1. 8. 2019 - 31. 7. 2021


Cílem projektu je podpora společného vzdělávání, personální podpora žáků ohrožených školním neúspěchem, podpora nových metod ve výuce, rozvoj dovedností v ICT, další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ, vytvoření zájmových klubů ve školní družině.

Projekt Rozvíjíme technické myšlení a tvořivost je spolufinancován Evropskou unií.

https://europa.eu/

https://ec.europa.eu/czech-republic/business-funding/esif_cs

https://opvvv.msmt.cz/