#

Modernizace přírodovědných učeben otrokovických ZŠ


Žáci všech tří otrokovických základních škol mohli již v září 2014 usednout do lavic v nových učebnách fyziky, chemie, matematiky, přírodopisu a zeměpisu. Město Otrokovice bylo úspěšné při získávání dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava, která pokryje více než 6,5 milionů z celkových nákladů projektu ve výši 8,3 mil. korun.


Žáci ZŠ T. G. Masaryka, Trávníky i Mánesova tak budou mít k dispozici moderní techniku, která jde v přírodovědných oborech velmi dobře využít spolu s interaktivními programy i praktickými pokusy. Projekt „Modernizace přírodovědných učeben otrokovických ZŠ“ se týká celkem 13 učeben a 3 přípraven. Jde o učebny fyziky a chemie včetně jejich laboratoří, dále o učebny přírodopisu, zeměpisu, matematiky a k nim patřících přípraven. Většina učeben byla vybavena novým ozvučením a zatemněním. Některé učebny byly vybaveny novými multimediálními katedrami, demonstračními stoly, interaktivními tabulemi; jiné zase novými žákovskými lavicemi a diaprojektory, atd.


Cílem tohoto projektu bylo pořízení nového moderního vybavení, které nabídne kvalitní a zajímavou výuku a podnítí tak zájem o výuku těchto předmětů.


V případě naší školy byla modernizována laboratoř F a CH, učebna F a CH, učebna zeměpisu a učebna přírodopisu, kam bylo pořízeno vybavení za více než 2,5 mil. Kč.


Termín fyzické realizace : červenec 2014 – srpen 2014


Celkové náklady projektu: 8 335 611 KčDotační titul: Regionální operační program Střední Morava


Prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu


Oblast podpory 2.2 Rozvoj měst


Podoblast podpory 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání


Bližší informace: www.rr-strednimorava.cz


Zdroje financování: Dotace 6 590 031,19 Kč


Město Otrokovice 1 745 579,81 Kč
První školní rok v nových a dovybavených učebnách


Na začátku letošního školního roku jsme dostali dárek od města Otrokovice v podobě rekonstrukce učebny chemie a fyziky, chemické laboratoře a dovybavení učebny zeměpisu a přírodopisu. V průběhu celého školního roku byly učebny využívány nejen k výuce výše uvedených předmětů, ale vzhledem k celkovému nedostatku výukových prostor například i v hodinách matematiky, cizích jazyků nebo dějepisu. Moderní vybavení těchto učeben nám umožnilo ve větší míře propojit teoretické vyučování s praxí, zatemnění učeben zvýšilo kvalitu informací přenášených za pomoci interaktivních technologií (propojení interaktivní tabule a dataprojektoru s tablety, vizualizér, hlasovací zařízení, měřící moduly k PC) a práce v chemické laboratoři vedla žáky praktickou formou k pochopení přírodních zákonů. Díky kvalitnímu vybavení chemické laboratoře, jsme už nebyli v hodinách odkázáni pouze na ukázky chemických pokusů, ale vybrané pokusy si mohli žáci sami připravit a vyzkoušet. Bouřlivější průběh pokusů se nám naštěstí vyhnul, bylo však vidět, že žáky pokusy bavili.


Děkujeme touto cestou ještě jednou městu Otrokovice za přípravu a realizaci projektu „Modernizace přírodovědných učeben otrokovických škol“

Pedagogové a žáci ZŠ TGM Otrokovice