#

Férová škola

Toto označení si zasloužíme proto, že vytváříme prostředí, které umožňuje rozvoj plného potenciálu každého žáka a plnohodnotné zapojení všech žáků do školního i mimoškolního života, podporuje integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dbá na dodržování lidských práv.


Dne 13. listopadu 2012 se v Praze konala Mezinárodní konference Generace Fair pořádaná Ligou lidských práv a právě v rámci této konference jsme byli oceněni za dlouhodobé úsilí v práci se všemi žáky naší školy bez rozdílu.


Převzetí certifikátu je pro školu prestižní záležitostí i proto, že jsme pouze jednou z 18 škol v republice, které tento titul náleží.


[nggallery id=276]


Naše škola naplnila všechny povinné podmínky k získání certifikátu, a hodnotící komise se vyjádřila, že další ocenění zasluhuje:
  • Komunitní charakter školy - škola se snaží být komunitním centrem, aktivně spolupracovat nejen s rodiči, zřizovatelem, ale také dalšími organizacemi a institucemi, pořádá charitativní akce, spolupracuje s vysokými školami

  • Systém dalšího vzdělávání pracovníků školy a jeho směřování k efektivní týmové spolupráci, ke vzdělávání učitelů v moderních vzdělávacích metodách, k metodám podporujícím pozitivní skupinovou dynamiku a k metodám uplatňování individualizovaného přístupu k jednotlivým žákům

  • Způsob práce a tvorby individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky - v IVP jsou stanovovány velmi konkrétní cíle, IVP je naplňováno při výuce formou zařazování vhodných metod a forem práce s celou třídou, aktivní podpora učitelů či žáků poskytovaná školní psycholožkou v případě potřeby, jsou vypracovávány ve spolupráci s rodiči, třídním učitelem, výchovným poradcem a poradenským zařízením. Jedná se o otevřený dokument, který je v průběhu školního roku doplňován a aktualizován dle potřeby

  • Systém podpory sociálního začleňování žáků v rámci třídního kolektivu i v rámci školy, který sestává ze specifických aktivit pro jednotlivé třídy a program intervence v případě, že je ve třídě zaznamenáno riziko zhoršení sociálního klimatu. Na programu spolupracuje většina učitelů, školní psycholožka a školní metodik prevence.

  • Aktivní a systémový přístup vedení školy a učitelů při naplňování individuálních vzdělávacích potřeb těch žáků, u kterých sice nejsou definovány speciální vzdělávací potřeby, ale vyžadují pozornost a podporu ze strany pedagogů

  • Spolupráce s mateřskými školami - vzájemné návštěvy předškolních dětí a prvňáčků, společné akce (Pohádková škola), Den otevřených dveří atd.

  • Otevřenost a vstřícnost k žákům včetně těch, kteří přišli k zápisu až po začátku školního roku.

  • Vrstevnické aktivity – velmi dobré fungování školního žákovského parlamentu.

  • Začlenění dětí, které by jinak směřovaly do speciálního typu školy


Férovou školu dělají féroví lidé. Všem, kteří se na chodu školy podílejí, patří poděkování za výbornou spolupráci, která přispěla k získání významného ocenění.


Titulem Férová škola bylo oceněno dlouhodobé směřování školy v duchu školního vzdělávacího programu Škola – brána do života a také to, že jsme škola, která aktivně přistupuje k přijímání odlišností. Škola, která problémy nevnímá jako ohrožení, ale jako příležitost ke změnám, je škola progresivní a otevřená.


Zapsala Mgr. Marta Zakopalová, ředitelka školy